MVI395 Trygghet i industrielle prosesser

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Bjørn Arne Lindstedt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger og øvelser: 78 timer. Selvstudium: 172 timer. Totalt: 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Kurset omhandler ulike emner som er relevante for industriell produksjon av trygg mat, emnene vil belyse hvordan man kan oppnå FNs bærekraftsmål 2 (utrydde sult), 3 (god helse) og 12 (ansvarlig forbruk og produksjon):

 • Renhold og hygienisk design
 • Kvalitetsrevisjon
 • Nanoteknologi og næringsmidler
 • Utfordringer med dannelse av biofilm
 • Utbrudd og utbruddsoppklaring
 • HACCP og kvalitetssystemer
 • Lovverk (nasjonalt og internasjonalt)
 • Antibiotikaresistens og resistens mot desinfeksjonsmidler
 • Matsikkerhet og matsvindel

Dette lærer du

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Gjøre rede for sentrale begreper innen matsikkerhet og viktige faktorer som påvirker internasjonal matusikkerhet (slik som jordsvinn, demografi, konlikter, epidemier/pandemier og klimaforandringer).

Gjøre rede for hva begrepet matsvindel innebærer, og kjenne til de matprodukter som mest er utsatt for svindel.

Gjøre rede for hvordan myndighetene i Norge og internasjonalt etterforsker, sporer og oppklarer sykdomsutbrudd med næringsmiddelbårne mikrober. Kjenne til metoder for epidemiologisk- og laboratorie- etterforskning av utbrudd, og myndighetenes ansvarsfordeling og det lovverket som gjelder ved utbrudd lokalt og nasjonalt.

Gjøre rede for viktige prinsipper innen industriell hygiene, vask, desinfeksjon, sterilisering og hygienisk design og problemer knyttet til biofilm.

Gjøre rede for det økende problemer forårsaket av antibiotikaresistente mikrober, og kjenne til utvalgte mekanismer bak spredning av resistens.

Gjøre rede for problemer knyttet til skadedyr (hovedsakelig insekter) i næringsmiddelbedrifter.

Gjøre rede for hvor nanoteknologi anvendes i matindustrien, og mulige helseeffekter.

Gjøre rede for hvordan kvalitetsrevisjon utføres i bedrifter.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Gi veiledning og lede arbeid som omfatter mattrygghet og hygiene i produksjon. Innebefattet benyttelse av nyere nanoteknologi og skadedyrproblematikk.

Gi veiledning og lede arbeid for å redusere fremvekst av antibiotikaresistente mikrober. Forstå sammenhengen mellom agens og utvikling av kryssresistens.

Gi veiledning og forstå hvordan norske og internasjonale myndigheter arbeider ved oppklaring av matbårne utbrudd. Forstå sammenhengen mellom norsk og europeisk lovgivning.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Reflektere over sammenhengen mellom faktorer som hygiene, hygienisk design, myndigheters rolle ved utbrudd, resistensutvikling og innføring av ny teknologi ved industriell matproduksjon.

Reflektere over viktige prinsipper og problemstillinger innen matsikkerhet og mattrygghet relatert til hele matvarekjeden.

 • Forelesninger og gruppediskusjoner rundt utvalgte temaer.
 • Emneansvarlig kan kontaktes via epost (bjornl@nmbu.no) og Canvas.
 • Utvalgte vitenskapelige artikler og oversiktsartikler som blir presentert ved emnets oppstart.
 • MVI230, MVI273, MVI274 og MVI275 (eller tilsvarende).
 • Skriftlig slutteksamen i WISEflow (3,5 t), teller 100 %.
 • Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
 • Seks forelesninger / øvelser per uke.
 • M-MATVIT
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag