Course code MVI393

MVI393 Kjemisk mattrygghet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Erik Paulsen
Medvirkende: John Ansgar Aasen Bunæs
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil gi en oversikt over hvorfor kjemiske substanser i mat, slik som tilsetningsstoffer, prosessfremkalte kontaminanter, miljøgifter, naturlige toksiner og legemiddelrester, kan representere en helserisiko.  Med utgangspunkt i stoffenes toksikologiske egenskaper vil emnet gjennomgå hvordan stoffenes helserisiko for befolkningen kan vurderes, hvordan akseptable og tolerable inntak kan utledes, hvordan nytte og risiko kan veies, hvordan kombinasjonseffekter kan oppstå, og hvordan stoffene reguleres. Det gis en innføring i hvordan toksikologisk risikovurdering av stoffer i mat utføres i vitenskapskomiteer, slik som VKM og EFSA.
Læringsutbytte:
Grunnleggende kunnskaper i mattoksikologi og hvordan kjemisk mattrygghet sikres. Forståelse av: toksisitet, dose-responsforhold, toksikokinetikk, etablering av grenseverdier (som ADI, TDI/TWI, MRL), gentoksiske og ikke-gentoksiske karsinogener, bruk av Benchmark Dose (BMD) og BMDL, bruk av Margin of Exposure (MOE). Forstå prinsippene for toksikologisk risikovurdering av mat, hvordan de praktiseres i vitenskapskomiteene for mattrygghet og kjenne til hvordan stoffene reguleres i Norge og EU.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier. Gruppeoppgaver i risikovurdering og oppgitte temaer. Muntlige gruppepresentasjoner i plenum.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte Jan Erik Paulsen. Email: jan.paulsen@nmbu.no. Fronter.
Pensum:
T. Aune: Næringsmiddeltoksikologi. Tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner. 2. utgave. Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-664-0. I tillegg blir det delt ut et kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Biologi, anatomi/fysiologi, kjemi
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av gruppeoppgaver.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (teller 100%)
Sensor:
Ekstern sensorpå muntlig eksamen. For hvert tema vil sensor få en oversikt over hva som har vært undervist og hva det forventes at studentene kan gjøre greie for.  
Merknader:
Det brukes norsk lærebok, og det undervises på norsk i en prøveperiode. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier/presentasjon av gruppeoppgaver 48 timer, gruppeoppgaver 40 timer, selvstudium 212 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer per uke med forelesninger/kollokvier/presentasjon og gruppeoppgaver.
Eksamensdetaljer: :