Detaljer om emnet MVI393

MVI393 Kjemisk mattrygghet

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Bjørn Arne Lindstedt, Harald Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Emnet gir en oversikt over ulike kjemiske og biogene stoffer i råvarer og matprodukter som kan utgjøre en helserisiko for forbrukere; tilsetningsstoffer, prosessfremkalte kontaminanter, miljøgifter, naturlige toksiner, antinæringsstoffer, sprøytemidler og legemiddelrester. Det legges vekt på de stoffene som er mest relevante for norske og europeiske forhold.  Det fokuserer på generelle toksikologiske prinsipper, bestemmelse av akseptable og tolerable inntak, risikovurdering og tiltak som benyttes for å begrense forekomst av enkelte stoffer i verdikjeden.

Kurset´s læremål bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 & 15

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Ha inngående kunnskap om ulike klasser av fremmedstoff og biogene substanser som kan forurense og påvirke råvarer, fôr og mat, hvordan disse stoffene kommer inn i mat-verdikjeden og hvilke strategier som kan benyttes for å forhindre eller begrense slik forurensning.
  • Kunne forklare viktige begreper innen fagfeltet toksikologi, effekter til de ulike stoffene og faktorer som påvirker deres toksiske potensiale.
  • Forklare hva risikoanalyse, vurdering og håndtering i forhold til mattrygghet er og hvilke organisasjoner som er involvert i denne type arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Beherske grunnlegende fagterminologi relevant for fagfeltet mattoksikologi.
  • Kunne tolke vitenskapelige tekster innen fagfeltet.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • Kunne anvende kunnskapen om fremmedstoff og deres toksiske potensiale i andre fagfelt innen matvitenskap og ernæring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier i utvalgte tema. Skriftlig innlevering og muntlig fremføring av gruppeoppgave i oppgitt eller selvvalgt tema.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte emneansvarlig lærer . Canvas.
Pensum:

Selected parts of

Helferich, W. and Winter C.K. (2000) Food toxicology, CRC Press, 240p, ISBN 9780849327605

Scientific papers

The syllabus will be available at course start

Pensumliste vil være tilgjengelig ved kurs start

Utvalgte deler av

  • Helferich, W. and Winter C.K. (2000) Food toxicology, CRC Press, 240p, ISBN 9780849327605
  • T  Shibamoto & L Bjeldanes (2009) Introduction to Food Toxicology,  Elsevier
  • S  T. Omaye, Food and Nutritional Toxicology  (2004) CRC Press
  • Scientific papers

Pensumliste vil være tilgjengelig ved kurs start

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Matvitenskap eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Statistics, biologi, anatomi/fysiologi, kjemi, ulike råvarer til mat og prosesser som benyttes til matproduksjon.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av gruppeoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (teller 60 % av sluttkarakter). Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av gruppeoppgaver (teller 40 % av sluttkarakter).
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer alle rapporter og eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier/presentasjon av gruppeoppgaver 24  timer, gruppeoppgaver 20 timer, selvstudium 106 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 - 4 timer per uke med forelesninger/kollokvier/presentasjon og gruppeoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått