Course code MVI386

MVI386 Meieriteknologi øvingskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Siv Borghild Skeie, Beate Bjørgan
Medvirkende: Martine Andrea Olsen, Beate Bjørgan, Davide Porcellato, Marius Austeng Normann, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, May Helene Aalberg, Judith Ann Narvhus, Kari Ragnhild Olsen, Ola Tjåland, Anne-Grethe Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Øvingskurs i meieriteknologi der studentene gjennomfører forsøk i KBMs pilotanlegg og laboratorier. Emnet belyser hvordan ulike meieriteknologiske faktorer påvirker kvaliteten til fermenterte melkeprodukter. Produktene vil variere fra år til år, men kan være fermentert melk, yogurt, Cottage Cheese, Kvarg, Feta, Mozarella og modnet ost. I tilegg skal det gjennomføres en øvelse i produktutvikling, der studentene arbeider med en meieriteknologisk problemstilling, gjerne ut fra et bærekraftsperspektiv.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER: (Forståelse av fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer og teorier innenfor faget meieriteknologi). Studentene skal opparbeide seg innsikt i, og få en dypere forståelse for, fremstilling av meieriprodukter slik som ferske fermenterte melkeprodukter og ulike ostetyper.

FERDIGHETER: (Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver innenfor faget meieriteknologi). Studentene skal kunne utvikle prosesslinjer for framstilling av disse meieriproduktene, ved anvendelse av nyere teknologi og utstyr og gjerne ta inn bærekraftsperspektivet i denne utviklingen. Studentene skal kunne vurdere hvilken effekt ulik produksjonsteknologi har på produktenes kvalitet og deres matvaresikkerhet. Studentene skal kunne føre journal etter internasjonalt aksepterte former for vitenskapelig publisering.

GENERELL KOMPETANSE: Å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning innen meierifaget.

Læringsaktiviteter:
Emnet gis i januarblokka, og vil bli gjennomført som øvelser i KBMs pilotanlegg og laboratorier. Studentene skal arbeide både selvstendig og i grupper. Det skal leveres journal som er skrevet i henhold til internasjonalt aksepterte former for vitenskapelig publisering.
Læringsstøtte:

Lærerne vil være tilgjengelig for studentene i henhold til timeplan i kurset som leveres ut ved kurstart. 

E-post: beate.bjorgan@nmbu.no, anne-grethe.johansen@nmbu.no, davide.porcellato@nmbu.no, martine.andrea.olsen@nmbu.no   

Canvas.

Pensum:

Walstra, P., Wouters, J.T.M. & Geurts, T.J., 2006. Dairy Science and Technology, 2. utgave, CRC,  Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York.

I tilegg vil avsnitt fra forskjellige bøker og spesielle artikler utgjøre pensum. Det utarbeides en definert pensumliste som lastes opp i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
  • MVI273 eller tilsvarende.
  • MVI383A eller tilsvarende.
  • STAT100 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
MVI321 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:

Mappevurdering

Det skal leveres journal etter hver øving i kurset. Hver av disse gis en karakter. Produktutviklingsoppgaven evalueres i form av en gruppepresentasjon.

Endelig karakter er et gjennomsnitt av karakterene gitt for journalene og fra presentasjonen.

Journalene teller 70 % og presentasjonen 30 % av karakteren.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner øvingsoppgavene, intern sensor evaluerer og retter journalene. Ekstern sensor deltar på presentasjonen av produktutviklingsoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsinnsats er 150 timer, der 120 timer brukes i laboratoriet/pilotanlegg og de resterende 30 brukes på journalskriving. 
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:

Tre ukers intensivt emne i januar:

  • Strukturerte øvinger 80 timer
  • Produktutvikling 40 timer
  • Journalskriving 30 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer