Course code MVI385

MVI385 Produktutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Elling Olav Rukke
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset er bygget opp rundt følgende elementer: 1) Identifisering av nye produkter (nøkkelen til suksess eller fiasko, prosesseringsteknologi, mat-/helseprodukter etc.) 2) Virkemidler for vellykket produktutvikling (innovasjonsstrategi, PU-prosessen, kunnskapsbasen, kunden etc.) 3) Forsøksdesign og data-analyse 4) Ledelse og forbedring av PU-prosessen.
Læringsutbytte:
Studentene får kunnskaper om kostnadseffektive og markedsorienterte innovasjonsprosesser, fra idé til gjennomføring, inklusiv lansering. Dette gjelder 1) Nye produkter 2) Virkemidler for vellykket produktutvikling 3) Forsøksdesign og reseptoptimalisering og 4) Nivåer og ledelse av produktutviklingsprosessen. I tillegg gis det en innføring i forsøksdesign og data analyse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, semesteroppgaver/case-studier, gruppediskusjoner, "work shops" og individuell problemløsning. Samarbeid mellom MVI 385 og emnet INN220, Introduksjon til Entrepenørskap vedr. "Solution Camp" (1 dag).
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes per e-post: elling-olav.rukke@nmbu.no
Pensum:
Emnet tar i sine forelesninger utgangspunkt i \"Food Product Development\", M. Earle, R. Earle and A. Anderson, Woodhead Publishing Limited, ISBN 1 85573 468 0, samt i emneansvarliges erfaringer med Produktutvikling fra industriprodukter som TINE, Mills, Uniliver og Elopak.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bachelorgrad.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad (i matvitenskap) eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer/case-studier, rollespill og eventuelle ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
NB! Høstparallellen 2014 innstilles emnet. Interesserte studenter vil som erstatning kunne følge INN220 Innføring i Entrepenørskap ved Handelshøyskolen NMBU med prof. Anders Lunnan som emneansvarlig. Høsten 2014 undervises INN220 kun på norsk. Emnet tas opp igjen høsten 2015.
Normert arbeidsmengde:
1) Forelesninger inkl. forberedelser: 110 timer. 2) Selvstudium: 90 timer. 3) Seminararbeid inkl. forberedelse og presentasjon: 70 timer. 4) Diverse (ekskursjoner, øvelser, diskusjoner og rollespill inklusive \"Solution Camp\" i samarbeid med INN220 mm.): 30 timer. Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 x 2 timer per uke, inkludert seminar (kollokvier) og ekskursjon til FoU-avdeling i næringsmiddel- og/eller emballsjebedrift.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått