Course code MVI310

MVI310 Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Catrin Tyl, Bjørge Westereng, Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Tora Asledottir, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emnet lærer du om de ulike makronæringsstoffer (proteiner, polysakkarider og lipider) i råvarer som benyttes til produksjon av mat og fôr. I tillegg lærer du om ulike polysakkarider som er klassifisert som tilsetningsstoffer. Både tradisjonelle (melk, kjøtt, fisk, korn, soya) og «nye» (belgfrukter, pseudo-cerealer, alger m.m) råvarer vil bli omtalt. Det legges stor vekt på å forstå sammenheng mellom komponentenes struktur og funksjonelle egenskaper dvs. hvordan de bidrar til ønsket tekstur og stabilitet i det ferdige produktet og hvordan disse egenskapene påvirkes av viktige prosessfaktorer som varmebehandling og endringer i surhetsgrad m.m.

For å sikre en bærekraftig fremtidig produksjon av mat og fôr må både «nye» råvarer og nye produksjonsprosesser tas i bruk. Komponentene i «nye» råvarer har andre og til dels ukjente egenskaper enn tilsvarende stoffer i tradisjonelle råvarer, og kunnskap om dette er avgjørende for å muliggjøre produksjon av mat og fôr med riktig ernæringsmessig kvalitet, tekstur og «forbruker aksept».

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og oljer typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, ulike typer gruppearbeid og laboratorie-øvelser.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om struktur og funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike plante-,  og animalske-, og mikrobielle råvarer.
 • Studentene skal utvikle forståelse for hvordan disse egenskapene påvirkes av fysiske og kjemiske faktorer
 • Studentene skal kunne skissere interaksjoner mellom makro- og mikrokomponenter i råvarer og matprodukter, og hvordan disse påvirker funksjonalitet 

Ferdigheter:

 • Studentene skal lære å velge egnede analysemetoder for å undersøke funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider som er relevante for bruk til  matprodukter og fôr.
 • Studentene kan vurdere bruk og egnethet av proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer til både eksisterende og nye innovative matvarer og fôrprodukter.
 • Studentene vil få erfaring med å søke, evaluere og referere til primærlitteratur, lovgivende dokumenter (EFSA, FDA) og patenteringslitteratur.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse i modelleringsverktøy for 3D-visualisering av proteiner, lipider og polysakkarider

Generell kompetanse

Kunnskap og ferdigheter som oppnås i dette emnet vil både utdype studentenes forståelse av matprodukter og gi grunnlag for utvikling av nye produkter eller metoder. Videre gjør emnet det også mulig for studentene å øve på presentasjons- og skriveferdigheter. Denne kompetansen kan anvendes i design og gjennomføring av eksperimenter, samt skriftlig og muntlig formidling av arbeidet. Dermed bidrar dette emnet til å forberede studentene til å arbeide med masteroppgaven på en selvstendig måte.

Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger til de ulike tema (strukturelle og funksjonelle egenskaper makronæringsstoffer; protein, polysakkarider, fett og oljer) av ansvarlig lærer
 • Kollokvier og gruppearbeid
 • Studentene deltar i diskusjoner og arbeider i grupper som leverer en skriftlig rapport og gir muntlige presentasjoner av ulike tema
 • Laboratorieøvelser med innlevering av lab journal og "pre-lab quizzes"
 • Selvstudium
Læringsstøtte:
 • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner
 • Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for veiledning og diskusjon
 • Lærere kan kontaktes via epost i CANVAS
Pensum:
Litteratur som er pensum vil bli oppgitt på første (obligatoriske) forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i matkjemi tilsvarende matkjemidelen av KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi eller MVI202. Studenter som ikke har gjennomført ett av disse emnene må tilegne seg kunnskap i sentrale deler av matkjemi. Dette gjøres som selvstudium i starten av MVI310.For å kunne delta i MVI310, må slik kunnskap dokumenteres i form av hjemmeeksamen.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI273 Melk og melkebehandling

MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi

MVI275 Matplanter

Obligatorisk aktivitet:
 • Emnets første forelesning og lab-øvelsene
 • Gruppeoppgaver og prosjekt rapport, presentasjon av ulike tema gitt av studentene
 • Innlevering av skriftlige rapporter og lab journaler
 • For studenter som ikke har relevant kunnskap i analysemetoder som skal benyttes i lab-øvelsene: Obligatorisk deltakelse på forelesning og trening
 • Studentene må selv følge med på informasjon om kursstart i Canvas. Studenter som ikke møter til første forelesning vil ikke få delta på emnet
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Innlevert semesteroppgave (25 %), "pre-lab quizzes" og lab journaler  (25 %) og muntlig eksamen (50%)  (A-F)
Sensor:
Evaluering av muntlig eksamen med ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: ulike lærere: 24 timer, studentpresentasjoner: 6 timer

Lab-øvelser og journalskriving: 50 timer

Gruppeoppgave 60 timer

Forberedelse til skriftlige og muntlige presentasjoner: 40 timer

Selvstudium: 70 timer

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
6 timer pr. uke benyttes til forelesninger, lab-øvelser, demonstrasjoner, diskusjoner og muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer