Course code MVI310

MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gerd Elisabeth Vegarud
Medvirkende: Tove Gulbrandsen Devold, Ragnhild Aabøe Inglingstad, Elling-Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Tora Asledottir, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-Mat
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og oljer typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, gruppearbeid med oppgaveskriving (essay) og obligatoriske presentasjoner (skriftlig/muntlig) av studentene. 

Læringsutbytte:
Studentene skal opparbeide seg en teoretisk og analytisk forståelse for hvilken betydning lipider og polymere forbindelser av proteiner og polysakkarider har på næringsmidlers struktur og reologiske egenskaper, samt anvendelse i mat og fôrprodukter. Studentene får grunnleggende kunnskap om anvendelsen av råvarer fra vegetabilier, kjøtt og melk. Studentene skal kunne overføre kunnskap til ulike mat- og fôrprodukter i industrisammenheng. Studentene lærer hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De lærer seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:
Introduksjonsforelesninger på hovedtema gitt av aktuelle forelesere ved IKBM og fra Centre for Feed Technology (Fortek). Gruppearbeider i kollokvier, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner, bruk av internettinformasjon.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for diskusjon. gerd.vegarud@nmbu.no. Fronter.
Pensum:
Littereratur og aktuelle adresser for datasøk gis på første undervisningsdag.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelor i Matvitenskap eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning og alle kollokvieaktiviteter er obligatorisk. Studentpresentasjoner (muntlig /skriftlig) og andre aktiviteter i klassen gjennom hele semesteret har obligatorisk fremmøte.
Vurderingsordning:

Gruppeaktiviteter og innleverte, korte skriftlige besvarelser gjennom semesteret, samt muntlig presentasjoner: teller 40 % av sluttkarakter. Evalueres av faglærere, som fastsetter karakter etter hver gruppeaktivitet og presentasjon. Må være bestått.

Skriftlig oppgave (14 dagers hjemmeoppgave) som leveres ved semesterets slutt: teller 60 % av sluttkarakter. Evalueres av ekstern sensor og faglærere.

Sensor:
Evaluering av individuell skriftlig essay-oppgave (14 dagers hjemmeeksamen) gjøres av ekstern sensor. Evaluering av gruppeaktiviteter, skriftlige innleverte besvarelser og muntlige presentasjoner evalueres av interne faglærere, som fastsetter karakter etter hver delaktivitet gjennom semesteret. Karakterer etter hver delaktivitet blir muntlig bekjentgjort for studentene gjennom semeseteret.
Merknader:
NB! Det er obligatorisk fremmøte på første forelesningsdag. Vennligst sjekk dag og tidspunkt på Fronter. Emnet anbefales også for masterstudenter ved IHA, retning forteknologi. Studenter som ikke møter opp første undervisningsdag vil ikke kunne delta på emnet.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 t; Obligatorisk gruppearbeid og studentpresentasjoner: 76 timer. Selvstudium og essayoppgave: 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI410, 10 sp.
Undervisningstid:
6 timer pr. uke. Disse blir gitt som forelesninger, lab., kollokvier, gruppearbeid og studentpresentasjoner (skriftlig og muntlig).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått