Course code MVI250

MVI250 Emballeringsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Marit Kvalvåg Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger: Introduksjon, Emballasjematerialer (glass, metall, fiber, plast, biomaterialer), Emballeringsmetoder (MAP, pakkemaskiner, aktiv og intelligent emballering), Emballering av mat, Emballering og miljø.

Det legges vekt på formidling knyttet til FN’s bærekraftsmål og MVI250 er på overordnet nivå knyttet til bærekraftsmål 9, 12, 13, 14 og 15. MVI 250 er tematisk knyttet tett til FN’s bærekraftsmål 12.

MVI250 fokuserer på mange ledd i verdikjeden som har som mål å bidra til bærekraftige løsninger. Dette inkluderer blant annet  kunnskap om valg av emballasjematerialer, pakkemetoder, lagring og frembud som skal:

 • sikre produktkvalitet og hindrer/reduseres matsvinn (mål 12.3).
 • medføre effektiv bruk/ minst mulig ressursbruk (mål 9.4 og 12).
 • medføre minst mulig miljøpåvirkning og redusere avfallsmengde (mål 12.5, 12.4, 14.1).

Det settes fokus på helhetsvurderinger:

 • å se hele verdikjeden og optimale løsninger i hele verdikjeden fremfor enkelte ledd.
 • ikke bidra til problemskifte: Mindre ressursbruk ifht emballasje ikke skal medføre økt matsvinn.

Bærekraftige emballeringssystemer vil også kunne være viktig bidrag til å stoppe klimaendringene (mål 13) og hindre havforurensning (mål 14).

Øving: Modifisert atmosfærepakking (MAP).

Gruppearbeid med presentasjoner: Emballering i praksis.

Utferd: Emballasjeprodusenter og Avfallshåndterer.

Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studentene skal ha kunnskap om

 • ulike emballasjematerialer (glass, metall, fiber og plast)
 • kjenne til fremstillingsmetoder for materialene
 • materialenes egenskaper
 • bruksmuligheter for de viktigste emballasjematerialene
 • ulike pakkemetoder og pakkemaskiner til emballering av mat
 • faguttrykk knyttet til emballeringsteknologi
 • regelverk knyttet til matkontaktmaterialer
 • begreper relatert til miljø og matemballering
 • emballering i forhold til grønt skifte, bærekraft og sirkulær økonomi
 • regelverk knyttet emballasje og avfall

Ferdigheter:

Studentene skal

 • forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet og holdbarhet
 • kunne stille relevante spørsmålene ved valg mellom ulike materiale for emballering av mat
 • vurdere emballeringsløsninger

Generell kompetanse:

Studentene skal kjenne til

 • egnethet for emballasjematerialer til ulike og bruksområder
 • hvilke krav som bør stilles ved emballering og lagring av ulike matvarer
 • emballasjens betydning for miljøet
 • faktorer som må vurderes ved valg emballeringsløsninger utfra bærekraftpersepektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktisk øvelse, gruppeoppgave, utferd.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes via epost: marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Canvas.
Pensum:

Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK.

Faglitteratur/vitenskapelig publikasjoner.

Utdelt materiale.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100.  Kunnskap om næringsmiddelkjemi og biokjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi, -kjemi og -teknologi.
Obligatorisk aktivitet:

Øvelse, utferder  og gruppearbeid.

Gruppeoppgave må være godkjent.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve (3t).

Gruppeoppgave må være godkjent før eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 t: 20 timer forelesninger, 4 timer øvelse, 24 timer gruppearbeid, 8 timer utferd, 96 timer forberedelser og selvstudium .
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Tre ukers intensiv undervisning:

10 timer forelesning + 10 timer Gruppeoppgave + 2 timer øving i uke 33 (1)

8 timer forelesning + 10 timer gruppeoppgave + 8 timer utferd i uke 34 (2)

 4 timer forelesning +  2 timer øving + 4 timer utferd  + 4 timer gruppeoppgave i uke 35 (3)

Eksamensdetaljer: :