Course code MUA310

MUA310 Urban forurensing og kjemisk mattrygghet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jan Ludvig Lyche, Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Elin Lovise Folven Gjengedal, Trine Hvoslef-Eide, Petter Deinboll Jenssen, Arve Heistad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: årlig  
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Juniblokk 
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-UA  
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Som en del av den internasjonale strategien for å fremme nye sirkulære bioøkonomiske løsninger i våre vestlige samfunn og for å optimere utnyttelsen av de begrensede ressursene på jorden, er Urbant landbruk - Urban Agriculture (UA) en viktig del av dagens nye nasjonale og internasjonale politiske og vitenskapelige strategier for byutvikling. På grunn av de åpenbare fordelene ved å bruke og resirkulere lokale ressurser, samt "kortreiste" produktfordelingsmønstre, blir UA ansett som et svært bærekraftig, "grønt" verktøy i den komplekse faglige verktøykassen som kan brukes for sirkulær bioøkonomi. Imidlertid er bymiljøet i dag også kjent som en betydelig kilde for menneskeskapte forurensninger. Gjennom mange hundre år har urbane områder blitt brukt til individuelle, kommunale, industrielle og lagringsformål, og forurensnings profilene for disse aktivitetene er "lagret" i urbane jord og infrastruktur. Derfor, og for å utvikle en bærekraftig UA-strategi med minimal eksponeringsrisiko for potensielle forbrukere, må menneskeskapte miljøgift-relaterte aspekter implementeres i lokale og internasjonale UA-strategier.

Forelesningene skal hovedsakelig handle om forurensning i byen (organisk og uorganisk) og dekke alle relevante aspekter omkring urbane forurensninger. Detaljer om kilder, trender og konsekvenser av byforurensning, med spesiell vekt på anvendelse av urbane ressurser i UA (inkludert planlegging og etablering av rekreasjonsområder og offentlig tilgjengelige steder), skal presenteres og diskuteres. Alle relevante områder, inkludert historiske aspekter, infrastruktur, identifikasjonskriterier for prioritetsforurensinger, kildeoppklaring, toksikologi og risikovurdering, vil bli presentert.

Læringsutbytte:

Etter fullføring av kurset skal kandidatene ha tilegnet seg generell kunnskap om potensielle utfordringer av menneskeskapte forurensninger i urbane miljøer, men spesielt for utviklingen av egnet bærekraftig UA-infrastruktur. Videre vil kandidatene være kjent med strategier for forurensningsvurdering, prioritering av forurensninger, miljøtoksikologi og potensielt tilgjengelige metoder for sanering og fjerning. Studentene vil bli kjent med validering av metoder for spesifikke applikasjoner og vil være i stand til å velge passende strategier for en spesifikk applikasjon innen forurensningsvurdering i UA.

GENERELT: Grunnleggende kunnskap om kilder og fjerning av forurensninger i det urbane miljøet. Informasjon om tiltak og bruk innen teknisk kontroll, miljøkjemi, regulerende tiltak og matsikkerhet diskuteres.

KUNNSKAP: Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om, og kjennskap til, forurensingstyper, prioriterte miljøgifter, ulike forurensningskilder, forskjellige teknikker i validering, fjerningsstrategier og identifikasjon av ukjente forbindelser i det urbane miljøet.

FERDIGHETER: Etter gjennomføring forventes solide kunnskaper om miljøgifter, bestemmelsesmetoder for slike stoffer, regulerende tiltak, effekter og konsekvenser innen urbant landbruk. Studentene skal kunne validere ulike tiltak, og skal være i stand til å velge faglige strategier innen effekt og konsentrasjonsbestemmelse. Det forventes en stor grad av selvstudie og selvstendig praktisk bidrag til kurset.

Læringsaktiviteter:

Kurset er utformet som en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, «flipped-class» undervisning, praktisk gruppearbeid og ekskursjoner til relevante lokaliteter i nærområdet. Flere relevante lokale og internasjonale eksempler vil bli diskutert, og problemorienterte løsninger vil bli foreslått / anbefalt som en del av det praktiske gruppearbeidet.

Forelesninger (obligatorisk) og seminarer hvor studentene forventes å være involvert på en konstruktiv og aktiv måte er grunnlaget for emnet. Seminarene vil arrangeres som "flipped classroom" og studentene skal forberede og diskutere praktiske aspekter innen toksikologi, effekt vurdering, regulering og identifikasjon  av miljøgifter i det urbane miljøet. En  individuell tematisk rapport skal innleveres og presenteres i plenum (utgjør 50 % av sluttkarakter).

Læringsstøtte:
  • Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.
  • Dedikerte arbeidsmøter vil arrangeres for hver studentgruppe. Alle grupper har tilgang til oppdatert faglitteratur og rapporter for sine spesifikke temaområder.
  • Regelmessige seminarer vil holdes for diskusjoner og rapporteringsarbeidet
  • Canvas-siden vil brukes aktivt av lærerne og studentene for diskusjoner og informasjon.
Pensum:
Forelesninger og utvalgte vitenskapelige publikasjoner. Opplyses ved kursstart/Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Toksikologi, plantevitenskap, byplanlegging.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger
Vurderingsordning:

Individuell rapport med presentasjon, teller 50 %.

Muntlig eksamen teller 50 %.

Sensor:
Intern og ekstern sensor godkjenner skriftlige rapporter og muntlig presentasjon.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer. Seminar: 30 timer. Selvstudium/ rapportering: 65 timer, inkludert semesteroppgave. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer med forelesninger & 2 seminarer per uke.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer