Course code MINA250

MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Roar Økseter, Jonathan Edward Colman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: B-ØN, B-MINA, B-FORNY, B-SF. Deretter masterstudenter på tilsvarende program.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i tverrfaglige konsekvensanalyser med hovedvekt på konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Gjennom bruk av eksempler forklares forvaltningsprosessene rundt arealbruksendringer og grunnlaget for de vurderingene som gjøres i en KU. Undervisningen tar utgangspunkt i anerkjent metodikk på området (bla. Statens vegvesens håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder for klima- og miljøtema i konsekvensutredninger). I tillegg presenteres ulike tema og perspektiver for å gi faget en større bredde - blant annet hva ulike fagdisipliner (som for eksempel økologi, landskapsanalyse og LCA) kan bidra med i konsekvensanalyser. Konflikthåndtering og deltakermedvirkning blir også vektlagt i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer i samfunnsøkonomiske analyser, kjenner grunnlaget for vurderinger av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og kjenner viktige datakilder.
  • Studenten kjenner samfunnsnytten av konsekvensanalyser.

Ferdigheter:

  • Studenten kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide en konsekvensutredning.
  • Studenten kan reflektere over eget arbeid underveis i utarbeidelsen av en konsekvensanalyse og justere denne under veiledning
  • Studenten kan bruke relevante faglige verktøy, slike som GIS, og egnede databaser, samt egne data.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan planlegge og gjennomføre konsekvensutredninger, alene og som deltaker i en gruppe.
  • Studenten kan formidle beslutningsrelevant informasjon fra en konsekvensanalyse, både skriftlig og muntlig, til ulike brukergrupper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
Læringsstøtte:
Forelesningsplansjer og annen relevant informasjon blir lagt ut i Canvas. I forbindelse med arbeidet med semesteroppgavene vil hovedlærere være tilgjengelige for veiledning i kontortiden og pr epost.
Pensum:
Pensum med pensumliste vil bli lagt ut i Canvas. Hovedbok er Statens vegvesen: Konsekvensanalyser, Håndbok V712.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, miljø- og naturressurser, økonomi, jus og arealplanlegging
Anbefalte forkunnskaper:
LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Kravet kan fravikes for de som har tatt emnet tidligere år. Dette må i så tilfelle avtales med emneansvarlig før semesterstart.
Vurderingsordning:
Mappevurdering med en individuell hjemmeeksamen som teller teller 40% og en gruppeoppgave med presentasjon som teller 60%. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer alle gruppeoppgavene og bistår i utarbeidelsen av hjemmeeksamen.
Merknader:
Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 50 timer. 200 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av oppgaver samt forberedelse av egen presentasjon.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer