MILJØ210 Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Jan Elbertus Vermaat

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Arbeidstid er normert til 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen og har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Ferskvann er en nødvendig og begrenset ressurs for livet på jorden og et medium som gjenbrukes uendelig i det moderne samfunnet. For å sikre naturens evne til selvfornyelse og dermed også fremtidige generasjoners tilgang på rent vann, må vannressursene forvaltes i et helhetlig bærekraftsperspektiv. Emnet tar utgangspunkt i de tre bærekraftperspektiv (sosialt, økologisk og økonomisk) og behandler vann som en ressurs med flere brukerinteresser (drikkevann, irrigasjon, prosessvann, transportbærer, energibærer). Vannets funksjon som resipient og ulike aspekter av vannkvalitet udypes. Det vil også være fokus på jord som rensemedium. I første del av emnet gjennomgås det hvordan løsmassene er dannet og de grunnleggende biogeokjemiske prosesser i jord og løsmasser som påvirker dynamikken av organisk materiale, karbon, nitrogen, fosfor og forurensninger - fra kilde til de ender opp i elver, innsjøer, fjord og hav. I andre del tar emnet et steg mot en helhetlig integrering med fokus på jord og våtmark som rensemedium. Denne delen avsluttes med en rekke konkrete eksempler fra dagens vann- og avløpspraksis i desentraliserte systemer. Aktivt gruppearbeid er en viktig del av emnet i form av en langsgående semesteroppgave som behandler konkrete komplekse problemstillinger innen vann og avløp med ulike bærekraftsutfordringer.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studenter har tilegnet seg:

Kunnskap

 • forståelse av de grunnleggende biogeokjemiske prosesser som styrer dynamikken av karbon, nitrogen og fosfor i jord og ferskvann
 • grunnleggende forståelse av virkning og oversikt over ulike systemer for desentralisert avløpvannhåndtering
 • forståelse av ulike bærekraftperspektiver som kan tilpasses i vann- og avløpvannforvaltning
 • forståelse av mulige ulike motvirkende krefter mellom tekniske løsninger og samfunnets forståelse for øvrig og aksept

Ferdigheter

 • kan beregne belastning og retensjon utfra enkle massebalanse i ulike rensesystemer

Generell kompetanse

 • kan presentere og rapportere i konsis, korrekt og lesbar form
 • kan delta konstruktiv i gruppearbeid med henhold til drøfting fra gruppetema til konkrete spørsmål, arbeidsdeling i oppgaver og tidsfrister
 • kan skrive en reflektert ‘hverandre-vurdering’ som konstruktiv kritikk av en annen gruppens semesteroppgave etter ett gitt mal
 • muntlig og skriftlig rapportering om komplekse problemer med ulike perspektiver som er muligens i konflikt med hverandre.
 • Forelesninger, gruppearbeid, prosjektrapportskriving, ‘hverandre-vurdering’ av andre studentenes prosjektrapporter etter en gitt mal, refleksjon på fagfellevurdering, to utferder.
 • Canvas, forelesninger og utferd.
 • Tilgjengelig på CANVAS når emnet starter. Fagartikler, rapporter, utvalgte kapitler fra Weil & Brady, 2016. The Nature and Properties of Soils, Pearson.
 • Samlet vurdering:

  • Muntlig slutteksamen (60%)
  • Rapport gruppearbeid (inklusiv studentenes fagfellevurdering, 30%)
  • Muntlig presentasjon gruppearbeid (10%).

  Karakterregel: A-E/Ikke bestått  Rapport gruppearbeid Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig presentasjon av gruppearbeid Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar i muntlig slutteksamen.
 • Utferder
 • Emner anbefales særlig for studenter på M-MILJØ som ikke har studert ved NMBU tidligere.
 • 2+2 timer forelesninger og øvelser per uke i 13 uker (uke 37-49), 4+8 timer for 2 ekskursjoner (halv dag på campus Ås til fots og heldags om naturbaserte og desentrale løsninger med buss), resten er selvstudie og gruppearbeid.
 • M-MILJØ og M-VM
 • 5 studiepoeng mot THT282.
 • Realfag