MILJØ200 Forurensning og miljø

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Trine Aulstad Sogn Tomasgaard

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde: 250 timer. Forelesninger + øvelser + presentasjoner: 50 timer. Egeninnsats: 200 timer (forberedelse, arbeid med case og semesteroppgave).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Definisjoner av forurensninger og miljøgifter med omtale av radionuklider, metaller, organiske forurensninger/pesticider, atmosfæriske svovel- og nitrogenforbindelser og klimagasser. Stoffenes egenskaper, tilstandsformer og mikrokjemiske reaksjoner. Aktuelle transportveier. Betydningen av hydrolyse, polymerisering, ionebytte og selektiv binding, kjemisorpsjon, komplekser og gelater, utfelling og medfelling, kolloidale forbindelser i vann og redoksreaksjoner i jord, vann og sedimenter for transport og tilgjengelighet av forurensninger og miljøgifter. Stofftransport ved mettet og umettet strømning.

Dette lærer du

Studenten skal forstå de viktigste prosesser som har betydning for hva som skjer med forurensninger og miljøgifter i naturen. De skal forstå hvordan forurensninger og miljøgifter tilføres naturen, hvordan de transporteres og hvordan de kan holdes igjen i atmosfæren, hydrosfæren og det terrestriske miljø. Studenten skal kunne gjøre overslag, litt grove beregninger, knyttet til forurensningssituasjoner. Studenten skal få en god nok faglig innsikt til å kunne forstå og vurdere de fleste forurensninger og miljøgifter på en objektiv måte.
 • Emnet er tverrfaglig og dette kommer fram i alle deler av emnet. Forelesningene brukes til faktaformidling, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Øvelsene brukes til å arbeide med enkle \"case\" og er en viktig del i å kunne utarbeide enkle estimater. Semesteroppgaven skal resultere i en presentasjon på et selvvalgt tema innen MILJØ200-emnet. Den gir mulighet for fordypning innen deler av emnet og også øvelse i presentasjon av dette temaet.
 • Gary W. van Loon and Stephan J. Duffy. 4th ed. "Environmental chemistry - a global perspective", Oxford, 535 p.

  Eventuelt tilleggspensum kunngjøres i Canvas.

 • MATH100, KJM100.
 • Mappevurdering:

  • Semesteroppgave i gruppe med digital presentasjon (10%)

  • Individuell innlevering av «case 3» (20%)

  • Underveistest - september (10%)

  • Underveistest - oktober (10%)

  • Helhetstest - november (50%)

  Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterskala: A - E / Ikke bestått.  Helhetstest Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Underveistest 1 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Underveistest 2 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Den siste delen av eksamen (tellende 50%) vil bli sensurert.
 • Arbeid med og innlevering av "cases" innen oppgitt frist.

  Evaluere "cases" fra medstudenter.

  Innlevering av semesteroppgaven i form av en presentasjon. Presentasjonen skal tas opp og være tilgjengelig for medstudenter.

 • Forelesninger: 36 timer. Øvelser: 16 timer.
 • B-MILJØ, M-MILJØ, M-LUN, M-KB
 • 10 studiepoeng mot MINA200 (1).
 • Realfag