Course code MATH100

MATH100 Brukerkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Susanne Solem
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg et utvalg matematiske metoder, (kontinuerlige) funksjoner i én eller to variable og vektorer i to eller tre dimensjoner som beskriver viktige fenomener innenfor naturvitenskap og økonomi.

Bestemmelse av stigningstall og ekstremalpunkter beskrives ved hjelp av derivasjonsbegrepet. Optimering av funksjoner i én eller to variable.

Bestemmelse av arealer og uendelig summering (rekker) knyttes til integrasjonsbegrepet.

Eksempler på løsning av enkle ordinære differensiallikninger.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Når emnet er gjennomført, skal studenten ha lært grunnleggende begreper, metoder og teknikker knyttet opp mot emnets innhold.

Ferdigheter

Studenten skal sitte igjen med regneferdigheter som, sammen med teorien, gjør at hen behersker standardmetoder for å studere et utvalg av funksjoner i en og to variabler, rekker, vektorer og differensialligninger.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne knytte teorien opp mot aktuelle praktiske problemer og anvende den.

Læringsaktiviteter:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet på forelesninger.

Deretter får de oppgaver/prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene er knyttet til praktiske anvendelser. Studentene får hjelp på øvingsgrupper med øvingslærere til oppgavene.

"Snublegruppe" som supplement til forelesningene og øvingstimene for studenter som behøver ekstra støtte.

Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvelser. Nyttig informasjon legges også ut på kurshjemmesidene i Canvas. Støtteundervisning tilrettelegges for dem med svakest bakgrunn.

I tillegg til øvingsgruppene er det mulig for studentene å søke faglig hjelp på fakultetets (RealTek) orakeltjeneste i undervisningsperioden.

Pensum:
Kunngjøres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:

Matematikk R1, S1+S2 eller tilsvarende.

Spesielt: Enkel algebra med tall og bokstaver (inklusive brøkregning og de tre kvadratsetningene) Prosentregning, Enkel geometri i planet (inklusive Pytagoras setning), Løsning av likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente, Kjennskap til lineære og kvadratiske funksjoner.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter og oppgaver kunngjøres i Canvas.
Vurderingsordning:

3,5 timers skriftlig eksamen.

Hjelpemiddelkode B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler

Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt til å vurdere eksamensoppgaver.
Merknader:
Obligatoriske innleveringer må være godkjent i det pågående undervisningsåret.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 56 timer, øvinger 56 timer og selvstudium 138 timer.
Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Overlapp:
Full overlapp med ECN102
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 4 timer øvinger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer