Course code MATH100

MATH100 Brukerkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Martin Seland Ansnes, John Andreas Wyller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
500
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg et utvalg matematiske metoder og (kontinuerlige) funksjoner i en og to variable som beskriver viktige fenomener innenfor naturvitenskap og økonomi. Bestemmelse av nullpunkter, stigningstall og ekstremalpunkter beskrives ved hjelp av derivasjonsbegrepet inkludert optimering under bibetingelser (Lagrange). Bestemmelse av arealer og uendelig summering (rekker) knyttes til integrasjonsbegrepet. Eksempler på løsning av enkle enkle differensiallikninger blir presentert i lys av derivasjons- og integrasjonsteorien.
Læringsutbytte:
Når emnet er gjennomført skal studentene ha lært en del grunnleggende matematiske begreper, metoder og teknikker. Studentene vil også ha lært hvordan metodene i kurset anvendes på aktuelle praktiske problemer. Det legges vekt på både regneferdigheter og forståelse.
Læringsaktiviteter:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet på forelesninger.

Deretter får de oppgaver/prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene er knyttet til praktiske anvendelser. Studentene får hjelp på øvingsgrupper med øvingslærere til oppgavene.

Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvelser. Nyttig informasjon legges også ut på kurshjemmesidene i Canvas. Når praktisk mulig vil det tilrettelegges for filming av forelesningene.  Støtteundervisning tilrettelegges for dem med svakest bakgrunn.

I tillegg til øvingsgruppene er det mulig for studentene å søke faglig hjelp på fakultetets (RealTek) orakeltjeneste i undervisningsperioden.

Pensum:
Kunngjøres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:

Matematikk R1 (tidligere 2MX) eller S1+S2 alternativt MATH007 eller tilsvarende.

Spesielt: Enkel algebra med tall og bokstaver (inklusive brøkregning og de tre kvadratsetningene) Prosentregning, Enkel geometri i planet (inklusive Pytagoras setning), Løsning likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente, Kjennskap til lineære og kvadratiske funksjoner.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter og oppgaver kunngjøres i Canvas.
Vurderingsordning:

3,5 timers skriftlig eksamen 

Lærebok, forelesningsnotater og oppgavenotater er tillatt på eksamen. Utdelt kalkulator.

Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt til å vurdere eksamensoppgaver og evaluere 50 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Obligatoriske innleveringer må være godkjent i det pågående undervisningsåret.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 56 timer, øvelser 56 timer og selvstudium 188 timer.
Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Overlapp:
Full overlapp med ECN102
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 4 timer øvelser pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått