Course code MAST303

MAST303 Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen antallsbegrensning på forelesningene, men emnet kan ikke godkjennes for andre enn dem som er tatt opp på EIE eller EUTV
Undervises i periode:
Vårparallell til Høstparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: M-EIE, M-EUTV (-DEL)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir innføring i viktige sider ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven innenfor studieprogrammene eiendomsfag (EIE) og eiendomsutvikling (EUTV / EUTV-DEL), herunder vitenskapelige krav til en masteroppgave og sammenhengen mellom problemstilling, teoribruk og metodevalg. I tillegg gir emnet kunnskap om og ferdigheter i å utvikle problemstillinger, søke etter relevant litteratur, samt råd om gode arbeidsrutiner for gjennomføring av oppgaven.  Målet med emnet er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven.Emnet består av to deler: Del 1 går i vårparallellen med felles forelesninger og seminarer (2,5 sp). Del 2 går i høstparallellen med temaseminarer og gruppearbeid differensiert etter faglige temaer og ulike vitenskapelige metoder (2,5 sp) organisert i samarbeid mellom masterveilederne.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

  • Studentene skal forstå hvordan man utfører sitt eget uavhengige forskningsarbeid rettet mot en masteroppgave.
  • Studentene skal forstå viktigheten av akademisk arbeid innen eiendomsrelaterte fag.

FERDIGHETER

  • Studentene skal kunne identifisere og analysere hva det innebærer å planlegge og fullføre en masteroppgave.
  • Studentene skal være i stand til å vurdere etiske problemstillinger knyttet til eget akademisk arbeid med masteroppgaven.
  • Studentene skal få ferdigheter i å utvikle forskbare problemstillinger innen en eiendomsfaglig kontekst.   

GENERELL KOMPETANSE

Studentene

  • kan tilegne seg ny kunnskap innen vitenskapelige metoder
  • kan formidle fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
  • kan se sin forskning i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, diskusjon i grupper, skriftlig praktisk oppgaveløsing og egenstudium
Læringsstøtte:
Forelesningsdisposisjoner, mastertemakatalog, artikkelsamling i Canvas
Pensum:

Det forventes at alle kjøper og leser en grunnleggende bok om det å skrive masteroppgave. All erfaring tyder på at de som gjør det leverer bedre oppgaver. Vi foreslår en av disse to, avhengig av om oppgaven er mest juridisk eller mest samfunnsvitenskapelig:

Hovedvekt på  samfunnsvitenskap:

Masteroppgaven - hvordan begynne - og fullføre, av Euris Larry Everett, og Inger Furseth. 2. utgave.

Hovedvekt på juss:

Masteroppgaven i juss - kort forklart, av Bård Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge. 2. utgave.

I tillegg er en samling av bok-kapitler tilgjengelig via Canvas, og inneholder sentrale tekster knyttet til seminarene, samt henvisning til videre fordypningslitteratur. 

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til masternivåstudium
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesielle forkunnskaper utover det som kreves for opptak til masternivåstudium
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av utkast til prosjektplan, presentasjon av eget prosjekt på seminar.
Vurderingsordning:
Innlevering av endelig prosjektplan - bestått/ikke bestått
Sensor:
Veileder godkjenner prosjektplan og annen obligatorisk deltagelse.
Merknader:
Studiepoeng gis bare til dem som på slutten av emnet får godkjent prosjekt av sin tildelte veileder. Det er fullt mulig å følge undervisningen på et tidligere tidspunkt i studieløpet, men poengene blir altså ikke tildelt før man er i gang med masteroppgaven og har fått tildelt veileder som kan godkjenne.
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid: ca. 25 timer. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca.100 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Kunnskapsmessig kan emnet overlappe delvis med andre metodekurs, men dette fører ikke til poengreduksjon eller mulighet for fritak.
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: ca. 25 timer
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått/ Ikke bestått