Course code M60-KB

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Gis både i høstparallell og vårparallell.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høst og vår
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett til studenter som tar mastergraden i teknolgi, studieretning kjemi- og bioteknologi (M-KB).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre  og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

FERDIGHETER: Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Lese, forstå og bruke forskningslitteratur. Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusiv sensurering av masteroppgaven
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:

SIVING:

Inneholder 80 sp siv.ing.-fag (nasjonalt bestemt) som inkluderer 30 sp matte, 20 sp fysikk, 10 sp økonomi/samfunnsfag, 10 sp informatikk, 10 sp statistikk, 80 sp kjemi og 80 sp bioteknologi.

Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i teknologi, studieretning kjemi-og bioteknologi. 
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestere.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått