Detaljer om emnet M60-GS

M60-GS Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Dag Inge Våge
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studenter (M30-GS + M60-GS). 
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Masterstudenter på Genomvitenskap.
Emnets innhold:
Masterstudenter på genomvitenskap skal skrive en masteroppgave innenfor et genomvitenskaplig tema. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre labarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.
Læringsutbytte:

Når masteroppgaven er gjennomført, har studenten fått avansert kunnskap om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier. Studenten vil ha arbeidet selvstendig med å finne fram til og vurdere ulike kilder. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten vil ha fått erfaring med å planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder. Gjennom denne prosessen, vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse: 

  • Studenten har erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema innen genomvitenskap
  • Studenten har presentert forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
  • Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og abeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:

Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått