M60-ECOL Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Richard Bischof

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:1500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Masteroppgaven skrives over ett år. Oppgaven leveres etter gjeldende frister enten i mai eller i desember.

Om dette emnet

Masteroppgaven er et uavhengig arbeid strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten skal under veiledning skrive en vitenskapelig rapport om et spesifikt økologisk tema basert på en problemstilling utarbeidet i samråd/samarbeid med veileder(e). Arbeidet innebærer bearbeiding og analyse av data, og vurdering av resultatene i lys av relevant faglitteratur. Både innsamling av data i felt, på lab eller bruk av eksisterende data kan være aktuelt. Forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside.

Dette lærer du

Kunnskap

Emnet gir studenten inngående kunnskap om et spesifikt tema og de ulike trinnene i en forskningsprosess.

Ferdigheter

Studenten opparbeider ferdigheter i selvstendig problemløsning, innhenting og vurdering av ulike informasjonskilder, formulering av faglige resonnementer, analyse og bruk av relevante data i tillegg til kritisk vurdering av egne resultater.

Generell kompetanse

Studenten har etter endt emne kompetanse til å vurdere kvaliteten på forskningsarbeider utført innenfor eget og tilgrensende fagfelt.

 • Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
 • Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside «For våre masterstudenter».

  Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår

  Deltagelse i obligatorisk metodekurs gir studenter nødvendige redskap for planlegging og gjennomførelse av masteroppgaven (litteratursøk, problemformulering, valg av teori og metode, datainnsamling, analyse mm)

  Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

  Hver student har rett til 80 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet. Veileder må være tilgjengelig på en måte som gir studenten den støtte som trengs innen rammen for veiledningstiden.

 • Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder(e).
 • Gjennomført relevant metodeemne. Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker fra innlevering. Under eksaminasjonen gir studenten en ca 20 minutters presentasjon av sitt arbeide, og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder (45-90 minutter). Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. Karaktersettingen følger et nasjonalt system som er likt for alle MNT-studier (matematikk, naturvitenskapelige fag og teknologi).

  Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
 • Studenter på masterprogrammet i økologi.
 • Studenter tatt opp på masterprogrammet i Økologi, og studenter tatt opp på masterprogram ved andre fakultet på NMBU og som skriver masteroppgave med økologisk problemstilling og veiledet av ansatte ved MINA.