Detaljer om emnet M30-IR

M30-IR Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kirsti Stuvøy
Medvirkende: Stig Jarle Hansen, Katharina Charlotte Laura Glaab
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Noragrics masteroppgaveseminar for M-IR studenter gjennomføres i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:

Masterstudenter i internasjonale relasjoner skrive en masteroppgave i et emne innenfor feltet internasjonale relasjoner som godkjennes av studentens veileder. Studenten kan velge blant et bredt utvalg av samfunnsvitenskaplige metoder og teorier som er del av masterprogrammet for å utvikle og gjennomføre analysen. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Sentralt i dette arbeidet er den selvstendige innsamling og analyse av kilder, akademisk litteratur, rapporter, og andre relevante kilder.

Studenten kan også gjennomføre feltarbeid, men det er ikke et krav. Hvis studenten gjennomfører feltarbeid er det et krav at veileder først har godkjent forskningsskissen før feltarbeidet gjennomføres. Hvis feltarbeidet omfatter innsamling av personsensitive data, skal studenten registrere projsektet ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål og -plan. Studenten får tildelt veileder om våren ett år før innlevering av masteroppgaven (i andre semester av masterprogrammet).

Omfangen på masteroppgaven skal være circa 20.000 ord og maksimum 28000 ord.

Ved 60 ECTS masteroppgave: se emnebeskrivelse på engelsk.

Læringsutbytte:

En masteroppgave er en omfattende arbeidsprosess. Når arbeidet er gjennomført, har studenten fått inngående kunnskap om et spesifikt tema og relevante metoder og teorier. Studenten vil ha arbeidet selvstendig med å finne fram til og vurdere ulike kilder. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten vil ha fått erfaring med å planlegge og gjennomføre et prosjekt over en periode på mer enn seks måneder. Gjennom denne prosessen, vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

  • Studenten vil ha erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema i internasjonale relasjoner.
  • Studenten vil ha presentert forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling, analyse og utfordringer i arbeidet til medstudenter ("peers") i "Noragric's thesis seminar" for IR-studenter.
  • Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun samlet praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, samt analysere og forklare forskningsresultater.
  • Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og abeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven. 
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst.
Læringsstøtte:
Se engelsk tekst.
Pensum:
Nygaard, Lynn P. (2017) Writing Your Master Thesis. From A to Zen. London: Sage Publications. Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder.
Obligatorisk aktivitet:

Forskningsskisse ("Research proposal") leveres til veileder innen 30. juni (første studieår). 

Obligatorisk deltakelse i M30-IR "thesis seminars" i fjerde semester (vår) i minst 3/4 av de ukentlige seminarene.

Vurderingsordning:

OPPMELDING TIL EKSAMEN: NMBUs studieforskrift regulerer dette. Se informasjon på SITs sider: https://www.nmbu.no/en/students/sit/master

INNLEVERING AV MASTEROPPGAVE: Oppgaven må være godkjent av veileder. 

Det er obligatorisk å laste opp oppgaven i "Brage", en database for alle masteroppgaver. Mer informasjon om Brage og hvordan du laster opp oppgaven finner du her: https://www.nmbu.no/en/about-nmbu/library/publishing/brage/masters-theses

MUNTLIG EKSAMEN: Masteroppgaven avsluttes med muntlig eksamen. Sensurfristen er satt av NMBUs forskrifter og er seks uker etter innlevering av oppgaven. Student og veileder finner eksakt dato for muntlig eksamen. På eksamen gir studenten en 15-minutters presentasjon av masteroppgaven. Studenten svarer deretter på spørsmål fra ekstern og inter sensor og det blir en diskusjon av oppgavens sterke og svake sider. Muntlig eksamen kan bidra til justering av karakter, men det er den skriftlige innleveringen som veier tyngst i evalueringen. Ved avslutning av muntlig eksamen gis den endelige karakteren til studenten og inkluderes deretter på karakterutskriften. 

Sensor:
Sensur av masteroppgaven gjennomføres av en komiteen bestående av intern sensor (vanligvis veileder) og en ekstern sensor, godkjent av fakultetet. 
Merknader:
Seminarene om våren bør ikke overlappe med andre emner i M-IR programmet (valgemner), eks. EDS381, EDS389, EDS371, EDS377, EDS376, EDS383. 
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Utelukkende programstudenter i Internasjonale Relasjoner kan levere masteroppgave i IR.
Undervisningstid:
IR masteroppgave-seminar: 10 seminar á 2x45 min gjennomføres med kollegaveiledning som sentral metode hver vår (vårparallellen). Seminarene konsentreres over en fem ukersperiode i mai/april.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått