M30-FOL Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Emma Charlott Andersson Nordbø, Ruth Kjærsti Raanaas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Hvert semester. Oppstart i høstparallell og vårparallell.

Forventet arbeidsmengde:750 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går høst og vår med tilsvarende vurderingsperioder.

Om dette emnet

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet tar utgangspunkt i prosjektplanen som studenten har utarbeidet i emnet FHV353 (Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap). Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder (40 timer). Veiledningen skal sikre at studenten får oppfølging på alle deler av oppgaven, inkludert råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig eksamen som inkluderer en presentasjon av oppgaven etterfulgt av en samtale om arbeidet med sensorene. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Dette lærer du

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en definert problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere data, tolke resultater og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Følge etiske retningslinjer og retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning.

 • Individuelt forskningsarbeid med veiledning.
 • Det er avsatt 40 timer for veileder(e) til veiledning og eksaminering.
 • Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Folkehelsevitenskap. Emnene FHV315, FHV320 og FHV330 må være bestått før arbeidet på masteroppgaven kan påbegynnes. Emnet FHV353 Prosjektplan for masteroppgave i folkehelsevitenskap må være bestått før gradsoppgaven kan leveres.
 • Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %. Karakterregel A-F.
 • Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
 • Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

  Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter instituttet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne, og dette skal kontraktfestes i en veilederkontrakt.

 • Individuelt arbeid med veiledning.
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til mastergraden i folkehelsevitenskap (M-FOL og M-FOL-DEL).
 • Bokstavkarakterer