Course code M30-FOL

M30-FOL Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas, Emma Charlott Andersson Nordbø
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Hvert semester. Oppstart i høstparallell og vårparallell.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet går høst og vår med tilsvarende vurderingsperioder.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til mastergraden i folkehelsevitenskap (M-FOL og M-FOL-DEL).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet tar utgangspunkt i planene studenten har utarbeidet i emnet FHV353 (Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap). Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får oppfølging på alle deler av oppgaven, inkludert råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av oppgaven og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Individuelt arbeid med veiledning.
Læringsstøtte:
Det er avsatt 40 timer for veileder(e) til veiledning og eksaminering.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Folkehelsevitenskap. FHV315, FHV330, FHV320 må være bestått før arbeidet på masteroppgaven kan påbegynne. Emnet FHV353 Prosjektplan for masteroppgave i folkehelsevitenskap må være bestått før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %. Karakterregel A-F.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter instituttet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Normert arbeidsmengde:
750 timer.
Opptakskrav:
.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Individuelt arbeid med veiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer