Course code LAFT210

LAFT210 Tegning, form, farge - et visuelt språk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tove Judith Næverdal
Medvirkende: Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens:  Nytt kurs starter hvert semester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 15. Maks 28
Undervises i periode:
 høst og vår  parallellen
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets innhold: Man planlegger seg ikke frem til en løsning, men man tegner seg frem til den. Formålet med kurset er å utvikle studentenes kunnskap og ferdigheter i tegning, form og farge for å styrke visuell kompetanse i møte med problemstillinger innenfor landskapsarkitekturstudiet. Undervisningen vil gi studentene erfaring i hvordan formale virkemidler i tegning og form brukes for å visualisere og utvikle ide og videreutvikle konsept videre i arbeidsprosess. Emnet vil gi strukturert undervisning i flere teknikker (f.eks blyant, kull, tegnekritt, akvarell og tusj) og ulike tegnemetoder. Undervisningen vil ha fokus på både skissen, observasjon gjennom studie, ideutvikling gjennom prosess, abstraksjon og bruk av geometri som hjelpemiddel i frihåndstegningen. Emnet vil også gi en grunnleggende kunnskap om farge i teori og praksis. Det vil være praktiske øvelser som går på formproblematikk, formforståelse, formprinsipp og komposisjon i 2D og3D. Undervisning vil forgå både i tegnesalen og ute i landskapet og nærmiljø, og vil følge en bestemt tematisk forløp. Hvert tema perioden vil introduseres med foredrag hvor eksempler av temaet belyses.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om  grunnleggende komposisjonsprinsipper, formprinsipp og romforståelse. Studenten skal ha  grunnleggende kunnskap om materialer, redskaper, teknikker og abstraksjonsprosesser.  

Ferdigheter: Studenten skal kunne beskrive volum og romlige forhold i 2D og 3D ved hjelp av tegning og farge.Studenten skal  kunne bruke perspektiviske virkemidler og ett- og topunktsperspektiv og kjenne til betydningen av relevant valg av synsvinkel og ståsted i en tegning, aksonometrisk tegning og plan/oppriss tegning.Studenten skal kunne avdekke karakteristiske trekk.

Generell kompetanse: Studenten skal utvikle estetisk- og kritisk tenkning for å kunne gjøre gode estetiske valg. Studenten skal kunne drøfte estetiske problemstillinger, ha fokus på kreativ problemløsning og utvikle og stimulere kreativ tenkning. Studenten skal øve på å tenke abstrakt.

Læringsaktiviteter:
Studentene skal kunne velge hensiktsmessig arbeidsmetode i tegning, form og farge. Studentene skal oppøve god visuell lesbarhet i tegning gjennom praktiske øvelser. Studentene vil få veiledning til å videreutvikle evner til kreativ problemløsning og personlig uttrykk. Studentene skal kunne anvende kunnskap fra laft210 for å forsterke analytisk problemløsing i sine studier på andre kurs (LAA, Ling, Byreg o.a)
Læringsstøtte:

Studentene får fortløpendeløpende ukentlig veiledning både individuelt og i grupper. Forelesninger.

Læringsmåter: Det er hovedvekt på praktiske tegne- form- og fargeøvelser og oppgaver med veiledning og forelesninger av lærer. Tematiske oppgaver blir gitt av lærer og studentene skal løse oppgavene innenfor en gitt tidsramme. Studentene blir også oppmuntret til å arbeide med og utvikle ideer innenfor temaene på egenhånd.

Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Basis kompetanse i tegning, form og farge
Anbefalte forkunnskaper:
Basis kompetanse i tegning,form og farge.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk oppmøte og alle oppgaver må gjøres på tegnesal med veiledning.

Oppmøte felles gjennomgang

Vurderingsordning:
Felles gjennomgang i tegnesal med ekstern sensor
Sensor:
Det brukes intern sensor. En ekstern sensor evaluerer innhold og struktur i hele læringsopplegget, og deltar i evaluering og tilbakemelding til alle studentene
Merknader:
Emnet tilbys på norsk, men kan tilrettelegges for gjestestudenter
Normert arbeidsmengde:
12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning.. 80 % deltagelse i forelesinger og timeplanfestet arbeid med øvingsoppgaver.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning. Obligatorisk utferd. Alle tegneøvelser må leveres for å få bestått kurs
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått