Course code LAA361

LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke
Medvirkende: Morten Clemetsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
8 studenter fra Naturbasert reiseliv /MINA
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett:  M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset retter seg mot bærekraftig samfunnsutvikling på regionalt og lokalt nivå. Hvert år tar vi utgangspunkt i en aktuell overordnet problemstilling knyttet til lokalsamfunnsutvikling, integrert forvaltning og planlegging av natur- og kulturressurser og stedsbasert verdiskaping. Sentralt i kurset er planlegging og gjennomføring av en ukes feltarbeid i en utvalgt region i Norge, som velges i samarbeid med aktuelle kommuner, ulike interesseorganisasjoner, foreninger og ildsjeler. Under feltarbeidet operer studentene i tverrfaglige grupper (by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, naturbasert reiseliv og naturforvaltning). Gruppene planlegger og gjennomfører selv intervjuer, befaringer og møter med lokale og regionale aktører. Sentralt i kurset er å forstå landskap i ulik skala, og arbeide med å styrke sammenhengene mellom det lokale og det regionale.

LAA 361 er forbeholdt inntil 8 studenter fra MINA, fortrinnsvis masterprogram i naturbasert reiseliv /REIS 300.  Det åpnes likevel for at studenter fra Naturbasert reiseliv alternativt kan melde seg opp i LAA360.  Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer, litteraturstudier og prosjektrettet gruppearbeid. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil til sammen ha opp til en ukes varighet og gjennomføres i slutten av september/ begynnelsen av oktober. Tematisk innhold: - Politiske rammer og strategier for landskap - Landskapsstrategier i plan og forvaltningen - mål, utfordringer og virkemidler - Overordnede landskapsutfordringer knyttet til energispørsmål, kommuneplanlegging, stedsutvikling, reiseliv, naturvern og verdiskaping - Landskap, natur- og kulturarv som ressurs for utvikling - Metode: Landskapsanalyse som prosessverktøy  for mobilisering og medvirkning i landskapsplanlegging og stedsutvikling. Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag. Områdeforvaltning gjennom integrert vern og verdiskaping. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten vil tilegne seg kunnskap om landskapsplanleggingens samfunnsrelevans og betydning for bærekraftig utvikling på regionalt og lokalt nivå.

Studenten vil tilegne seg kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen og hva landskapsperspektivet kan bidra med i lokal og regional planlegging

Studenten vil tilegne seg opparbeidet kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, kulturelle, historiske, menneskelige (relasjonelle) og territorielle ressursgrunnlag for lokalsamfunnsutvikling.

Studenten skal tilegne seg opparbeidet kunnskap om norsk og internasjonal forskning og forvaltningspraksis knyttet til dynamisk, innovativ og integrert områdeforvaltning.

Studenten skal tilegne seg kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for folks identitet og tilhørighet.

Ferdighet:

Studenten vil ha opparbeidet ferdigheter i å identifisere, karakterisere og vurdere landskap og utarbeide utviklingsstrategier i et tverrfaglig team, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven

Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk ressurspotensialet for bred verdiskaping og stedsutvikling for et gitt område.

Studenten vil ha tilegnet seg dialogferdigheter i møte med ulike aktører, og opparbeidet evne til kritisk vurdering av informantkunnskap  

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å styre egen læring, gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg og reflektere over egen læring

Studenten vil ha evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, innenfor gitte tidsrammer.

Studenten vil være i stand til å kunne samarbeide i tverrfaglige team og kritisk vurdere ulike metoder for å innhente relevant kunnskap i analyse- og planarbeid på regionalt og lokalt nivå.

Læringsaktiviteter:
Litteraturstudier, forelesninger, seminarer, utferd og feltarbeid, prosjektoppgaver i grupper - også tverrfaglige. Presentasjon og gjennomgang i plenum. Gruppeveiledning. 
Læringsstøtte:
Det legges opp til faglig gruppeveiledning i prosjektoppgaven. Minst 50% av individuell veiledningstid vil foregå gjennom Canvas  eller  e-post
Pensum:

Paul Selman 2006, 'Planning at the landscape scale', Routledge

Pensumlitteratur Mose I et al 2007. Protected areas and reginal development in Europe. Towards a new model for the 21st century Utvalgte kapitler Rydin, Yvonne - Eva Falleth 2006: Networks and institutions in natural resource management. Edward Elgar, Cheltenham, UK Utvalgte kapitler Haukeland, Per Ingvar (red.) 2010. Landskapsøkonomi. Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og Europa. Telemarskforsking. TF-rapport nr 263. Et utvalg artikler, rapporter og tekster vil bli gjort tilgjengelig via Canvas

Obligatorisk aktivitet:
Felles utferder/ feltarbeid, felles gjennomgang, 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid. Hovedtferd utgjør 5 dager plus reise. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. innlevering og presentasjon av gruppeprosjekt med sensor til stede, og innlevering individuell litteraturoppgave. A-F. 
Sensor:
Sensor blir forelagt kursplan og oppgaver som skal innleveres i kurset. Sensurering av litteraturoppgave skjer av faglærere. Sensurering av prosjektoppgave, gruppedel skjer på bakgrunn av innlevert prosjekt og presentasjon/diskusjon med sensor til stede.
Merknader:
Maks antall 35 studenter i kurset ses i sammenheng med LAA360 Studenter fra Naturbasert reiseliv kan søke om å ta LAA360
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca 65 timer: Forelesninger og seminarer 20 timer Utferd/feltarbeid 35 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 10 timer. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer