Course code LAA361

LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Morten Clemetsen
Medvirkende: Knut Bjørn Stokke
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
8 studenter fra Naturbasert reiseliv /INA
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett:  M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset retter seg mot studenter ved INA, fortrinnsvis masterprogram i naturbasert reiseliv /REIS 300. NB!  DET ÅPNES I ÅR FOR AT STUDENTER FRA NATURBASRT REISELIV KAN BLI TATT OPP I LAA360, 20STP.Andre  interesserte studenter ved INA kan  gis adgang, hvis ledige plasser. Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer, litteraturstudier og prosjektrettet gruppearbeid. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil til sammen ha opp til en ukes varighet. Tematisk innhold: - Politiske rammer og strategier for landskap - Landskapsstrategier i plan og forvaltningen - mål, utfordringer og virkemidler - Overordnede landskapsutfordringer knyttet til energispørsmål, kommuneplanlegging, stedsutvikling, reiseliv, naturvern og verdiskaping - Landskap som ressurs for utvikling - Metode: Landskapsanalyse som prosessverktøy - Verktøy for mobilisering og medvirkning i landskapsplanleggingen Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten vil ha kunnskap om strategisk landskapsplanleggings samfunnsrelevans og betydning for bærekraftig planlegging på regional og lokalt nivå.

Studenten skal ha kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonens betydning for landskapsplanlegging og landskapsforvaltningsstrategier i Norge og Europa

Studenten skal ha kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, historiske, menneskelige og territorielle sammenhenger, og hvordan dette kan danne grunnlag for bærekraftige forvaltningsstrategier

Studenten skal ha kunnskap om regional og kommunal planlegging av sammenhengende landskap etter plan- og bygningsloven, i samspill med naturmangfoldloven og annet lovverk som regulerer arealbruk. Her står samarbeid, medvirkning, konsekvensutredning og balansering mellom vern og bruk av landskap sentralt.

Studenten skal ha kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for identitet og tilhørighet, og som ressurs for verdiskaping

Studenten skal ha kunnskap om ulike aktørgrupper og oppøve ferdigheter i kommunikasjon med dem.

Ferdigheter::

Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk og ressurspotensial for områdebasert verdiskaping og forvaltning.

Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter i valg og bruk av aktuelle metoder for å gjennomføre kartlegging og kunnskapsinnhenting om større geografiske og territorielle sammenhenger og designe framgangsmåter som svarer til problemstillinger og landskapsskala .

Studenten vil ha ferdigheter i kommunikasjon med ulike aktørgrupper

Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team

Studentel vil kunne utarbeide strategier og tiltak basert på egen kunnskapsinnhenting og annerkjente metoder, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å styre egen læring, gjennomføre egeninitierte prosjektoppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg, og reflektere over egen læring

Studenten vil ha evne til å arbeide konstruktivt i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger

Studenten vil ha evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, både individuelt og som del av en større prosjektgruppe

Læringsaktiviteter:
Litteraturstudier, forelesninger, seminarer, utferd og feltarbeid, prosjektoppgaver i grupper - også tverrfaglige. Presentasjon og gjennomgang i plenum. Gruppeveiledning. 
Læringsstøtte:
Det legges opp til faglig gruppeveiledning i prosjektoppgaven. Minst 50% av individuell veiledningstid vil foregå gjennom Canvas  eller  e-post
Pensum:

Paul Selman 2006, 'Planning at the landscape scale', Routledge

Pensumlitteratur Mose I et al 2007. Protected areas and reginal development in Europe. Towards a new model for the 21st century Utvalgte kapitler Rydin, Yvonne - Eva Falleth 2006: Networks and institutions in natural resource management. Edward Elgar, Cheltenham, UK Utvalgte kapitler Haukeland, Per Ingvar (red.) 2010. Landskapsøkonomi. Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og Europa. Telemarskforsking. TF-rapport nr 263. Et utvalg artikler, rapporter og tekster vil bli gjort tilgjengelig via Canvas

Obligatorisk aktivitet:
Felles utferder, felles gjennomgang, 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid. Hovedtferd utgjør 5 dager plus reise
Vurderingsordning:
innlevering og presentasjon av gruppeprosjekt med sensor til stede, og innlevering individuell litteraturoppgave
Sensor:
Sensor blir forelagt kursplan og oppgaver som skal innleveres i kurset. Sensurering av litteraturoppgave skjer av faglærere. Sensurering av prosjektoppgave, gruppedel skjer på bakgrunn av innlevert prosjekt og presentasjon/diskusjon med sensor til stede.
Merknader:
Maks antall 35 studenter i kurset ses i sammenheng med LAA360 Studenter fra Naturbasert reiseliv kan søke om å ta LAA360
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca 90 timer: Forelesninger og seminarer 30 timer Utferd 50 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 10 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått