Course code LAA313

LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Katinka Horgen Evensen
Medvirkende: Pavel Grabalov
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 35, min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt forelesninger og seminarer. Undervisningen er 4 timer i uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å lese litteratur som vi diskuterer i klasserommet, foreta individuelle øvelser, evaluere et sted med hensyn til helsefremmende bruk og opplevelser og skrive en gruppeoppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten forventes å ha kunnskap om forskning, teorier og begreper om samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Studenten skal ha en forståelse for og kunne reflektere over hvordan vi påvirker og påvirkes av våre fysiske omgivelser, og hvordan fysiske omgivelser kan påvirke atferd. Studenten skal ha kunnskap om hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene som kan hemme og fremme folkehelsen.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for hvordan studere fysiske omgivelsers påvirkning på menneskelig atferd og ha kjennskap til ulike metoder for kartlegging av bruk og opplevelse av fysiske omgivelser, slik som observasjon, intervju, ekspertvurdering m.m.. Studenten skal få praktisk erfaring med en eller flere metoder. Studenten skal kunne konkretisere og aktualisere en metode og tilpasse fremgangsmåte og opplegg til sted og problemstilling. Studenten skal kunne reflektere over hvordan kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og helse og kartleggingsmetodikk kan benyttes i helsefremmende arbeid innen romlig og kommunal planlegging. Det blir lagt vekt på anvendbarheten av teori og metodikk.

Generell kompetanse

Studenten forventes å videreutvikle skriveferdigheter, samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og gruppearbeid.  Studenten skal kunne se nytten av og anvende kunnskap og ferdigheter fra kurset på selvstendig vis i ulike situasjoner i videre utdannings- og yrkessammenheng.

Læringsaktiviteter:
Studentene skal gjennom forelesninger, litteraturdiskusjoner, seminarer og øvelser få en innføring i de ulike temaer og metoder som emnet omhandler. Studenten kan gjennom egen litteraturstudie innhente utdypende kunnskap på et bestemt tema og en bestemt metode. Teoretiske kunnskaper og refleksjon øves i klasserommet og i en skriftlig gruppeoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning med emneansvarlig og medstudenter.
Pensum:
Litteraturliste vil gis ut ved emneoppstart
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 2 år på Bachelornivå (120 sp).
Obligatorisk aktivitet:
Litteaturseminarer og obligatoriske øvelser. Disse blir spesifisert i timeplanen.
Vurderingsordning:

Mappevurdering: Skriftlig gruppeoppgave og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få lov til å levere skriftlig oppgave.

Sensor:
Ekstern sensor leser og vurderer gruppeoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Emnet gir 10 studiepoengsreduksjon mot emnet LAA210
Undervisningstid:
4 timer undervisning hver uke i vårsemesteret.
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bestått/ Ikke bestått