Detaljer om emnet LAA313

LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Pavel Grabalov
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Emnet går ikke våren 2021.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 35, min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt forelesninger og seminarer. Undervisningen er 4 timer i uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å lese litteratur som vi diskuterer i klasserommet, foreta individuelle øvelser, evaluere et sted i forhold til helsefremmende bruk og opplevelser og skrive en gruppeoppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten forventes å ha kunnskap om forskning, teorier og begreper om samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Studenten skal ha en forståelse for og kunne reflektere over hvordan vi påvirker og påvirkes av våre fysiske omgivelser, og hvordan fysiske omgivelser kan påvirke atferd. Studenten skal ha kunnskap om hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene som kan hemme og fremme folkehelsen.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for hvordan studere menneskelig atferd og ha kjennskap til ulike metoder for kartlegging av bruk og opplevelse av fysiske omgivelser, slik som observasjon, intervju, ekspertvurdering m.m.. Studenten skal få praktisk erfaring med en eller flere metoder. Studenten skal kunne konkretisere og aktualisere en metode og tilpasse fremgangsmåte og opplegg til sted og problemstilling. Studenten skal kunne reflektere over hvordan kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og helse og kartleggingsmetodikk kan benyttes i helsefremmende arbeid innen kommunal planlegging. Det blir lagt vekt på anvendbarheten av teori og metodikk.

Generell kompetanse

Studenten forventes å videreutvikle skriveferdigheter, samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og gruppearbeid.  Studenten skal kunne se nytten av og anvende kunnskap og ferdigheter fra kurset på selvstendig vis i ulike situasjoner i videre utdannings- og yrkessammenheng.

Læringsaktiviteter:
Studentene skal gjennom forelesninger, litteraturdiskusjoner, seminarer og øvelser få en innføring i de ulike temaer og metoder som emnet omhandler. Studenten kan gjennom egen litteraturstudie innhente utdypende kunnskap på et bestemt tema og en bestemt metode. Teoretiske kunnskaper og refleksjon øves i klasserommet og i en skriftlig gruppeoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning med emneansvarlig og medstudenter.
Pensum:

Fyhri, A., Hauge, Å.L., og Nordh, H., (Red.) (2012). Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser. Oslo: SINTEF akademisk forlag. ISBN: 978-82-536-1283-6.

Steg, L., Van den Berg, A.E., & De Groot, J.I.M. (Eds.) (2012). Environmental Psychology: an introduction. New York: Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-97638-8.

Gifford, R. (Ed.) (2015). Research Methods for Environmental Psychology. New York: Wiley- Blackwell. ISBN: 978-1-118-79533-0. (Some chapters will be distributed on Canvas)

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 2 år på Bachelornivå (120 sp).
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Litteaturseminarer og obligatoriske øvelser. Disse blir spesifisert i timeplanen.
Vurderingsordning:

Skriftlig langsgående gruppeoppgave og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få lov til å levere skriftlig oppgave.

Sensor:
Ekstern sensor leser og vurderer gruppeoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
Emnet gir 10 studiepoengsreduksjon mot emnet LAA210
Undervisningstid:
4 timer undervisning hver uke i vårsemesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått