LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Katinka Horgen Evensen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:Maks. 35, min. 10 studenter.

Frekvens:årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er strukturert rundt forelesninger og seminarer. Undervisningen er 4 timer i uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å lese litteratur som vi diskuterer i undervisningen, foreta øvelser og evaluere et sted med hensyn til helsefremmende kvaliteter. Studentene jobber i grupper og veileder hverandre i utarbeiding av individuell oppgave som sluttlevering.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten forventes å ha kunnskap om teorier og begreper omkring samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Studenten skal oppnå forståelse for og kunne reflektere over hvordan vi påvirker og påvirkes av våre fysiske omgivelser. Studenten skal sette seg inn i forskningslitteratur for å tilegne seg kunnskap om hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene som kan hemme og fremme folkehelsen.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for hvordan vi kan studere fysiske omgivelsers påvirkning på helse og ha kjennskap til ulike metoder for kartlegging av bruk og opplevelse av fysiske omgivelser. Studenten skal få praktisk erfaring med en eller flere metoder. Studenten skal kunne reflektere over hvordan kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og helse og kartleggingsmetodikk kan benyttes i helsefremmende arbeid innen romlig og kommunal planlegging. Det blir lagt vekt på anvendbarheten av teori og metodikk.

Generell kompetanse

Studenten forventes å videreutvikle ferdigheter i litteratursøk, kildekritikk, akademiske skriveferdigheter, samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og gruppearbeid. Studenten skal kunne se nytten av og anvende kunnskap og ferdigheter fra kurset på selvstendig vis i ulike situasjoner i videre utdannings- og yrkessammenheng.

 • Studentene skal gjennom forelesninger, litteraturdiskusjoner, seminarer og øvelser få innføring i de ulike temaer og metoder som emnet omhandler. Ferdigheter i litteratursøk, lesing av faglitteratur, anvendelse av metoder og akademisk skriving øves i undervisningen og i en skriftlig gruppeoppgave.
 • Veiledning med emneansvarlig og medstudenter.
 • Liste over ressurslitteratur vil gis ut ved emneoppstart
 • Studentene må ha fullført 2 år på Bachelornivå (120 sp).
 • Individuell oppgave (1500 ord).

  Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få å levere skriftlig oppgave.  Gruppeoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vurderer korte individuelle oppgaver.
  • Innlevering/deltakelse fire øvingsoppgaver/aktiviteter
  • Minimum 80 % deltakelse på forelesninger og seminarer
 • 4 timer undervisning hver uke i vårsemesteret.
 • GSK