Course code LAA310

LAA310 Vei og jernbane i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 20, min. 10
Undervises i periode:
Emnet tilbys i høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA, M-BYREG og M-NF. Det tilstrebes en noenlunde lik fordeling av studenter fra disse retningene for å oppnå tverrfaglighet i gruppearbeid.   
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar utgangspunkt i et stort vei eller jernbaneprosjekt i Norge som er i tidlig planleggingsfase. Ut fra politiske rammer, analyser og strategier for utvikling av landskap skal studentene gjennom individuelle oppgaver og prosjektarbeid i grupper gjøre studier og planlegge/utforme en aktuell strekning eller tilsvarende oppgave i dette landskapet. Prosjektarbeidet starter med fem dagers utferd inkludert feltbefaring i oppgaveområdet. I løpet av kurset vil studentene få opplæring og bruke digitalt dataverktøy (Focus Cat Veg/Landskap og Infraworks) for utforming av prosjektet. 
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om viktige politiske rammer, lovverk og retningslinjer som ligger til grunn for planlegging av vei og jernbane i Norge. Dette er f.eks. NTP (Norsk transportplan), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Den Europeiske Landskapskonvensjonen. 

Studenten skal ha kunnskap om regional og kommunal planlegging etter PBL (Plan- og bygningsloven) og KU (Konsekvensutredninger) knyttet til utvikling av vei- og jernbaneprosjekter. Studenten skal ha noe kunnskap om KVU (Konseptvalgutredning). 

Studenten skal ha kunnskap om vei- og jernbaneplanlegging som strategisk verktøy for næring-, bolig- og arealutvikling i regioner, byer og tettsteder.  

Studenten skal ha kunnskap om tekniske, miljømessige og estetiske utfordringer knyttet til vei- og jernbaneplanlegging og hvilke prosesser som trengs for å etablere gode, bærekraftige og langsiktige løsninger med høy kvalitet. 

Studenten skal ha kunnskap om ulike innfallsvinkler for analyser av landskap og hvordan dette kan fremme forståelse og kommunikasjon.  

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste håndbøkene i Statens vegvesen for planlegging og utforming av vegprosjekter.

Studenten skal ha kunnskap om relevant fagterminologi knyttet til planlegging og utforming av veier og jernbanelinjer. 

Ferdigheter:

Studenten skal opparbeide ferdigheter i avgrensning av et oppgaveområde og formulering av relevante problemstillinger for oppgaven. 

Studenten vil kunne utarbeide strategier, konsepter og mål for et prosjekt basert på landskapsanalyser av et prosjektområde.

Studenten skal kunne levere selvstendig arbeid til avtalte frister, kunne kvalitetssikre arbeidet og kunne samarbeide i en gruppe om å utvikle og ferdigstille et prosjektdokument.  

Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag, kunne presentere dette slik at lesere og tilhørere forstår innholdet og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team.

Studenten skal kunne underbygge prioriteringer i en prosjektoppgave ut fra vitenskapelige kilder og skal kunne gjennomføre prosjektering av en trasé for veg eller jernbane (eller bidra til dette) ut fra tekniske føringer (håndbøker i Statens vegvesen). 

Studenten vil kunne bruke ulike verktøy, slik som tegninger, skisser, snitt, perspektiver, foto, tabeller, digitale presentasjoner, presise begreper og godt språk for å lage gode skriftlige rapporter. 

Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne utføre muntlige presentasjoner for å formidle et prosjektinnhold på en klar og enkel måte for å fremme dialog med ulike involverte personer.

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å arbeide i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger.

Studenten skal kunne reflektere over egen fagutøvelse og egen rolleforståelse og kunne legge opp en plan for hvordan samspill med andre andre aktører og personer kan styrkes.     

Studenten skal ha opparbeidet generell kompetanse om organiseringen av norsk samferdselssektor, politisk ledelse og prosjektgjennomføringer i sektoren.  

Læringsaktiviteter:
Teoretiske studier, feltarbeid, utferd, individuelle oppgaver, gruppearbeid i prosjektoppgave, forelesninger, opplæring i aktuell programvare på datasal.
Læringsstøtte:
Emnelitteratur (kursbibliotek), veiledninger av emneansvarlig, tilbakemeldinger fra student til student, midtveisevaluering og avsluttende evaluering med sensor, dataopplæring med ekstern aktør
Pensum:

Vegen i landskapet - Om vakre veger, Forfatter Ingerlise Amundsen - Statens vegvesens rapporter - Nr.300, Vegdirektoratet - Februar 2014 - ISSN:1893-1162

Vägen. En bok om vägarkitektur; Birgersson, B. Borlänge: Vägverket 2006, 156 s. ISBN 91-88250-52-0 / ISBN 1401-9612

Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Europeisk landskapskonvensjon, Europarådets ministerkomité, Firenze 20.10.2000, Miljøverndepartementet

Lov om planlegging og saksbehandling (Plan- og bygningsloven)

* Øvrig bibliotekliste over aktuelle bøker/artikler legges fram ved emnets oppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanse tilsvarende de tre første studieårene i LA / BYREG / LING-programmet eller bachelor fra Naturforvaltning
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om terrengforming, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, eller kjennskap til norsk plan-lovverk
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeid, utferder og gjennomganger. Det er ikke mulig få fri fra feltbefaring, tross sykemelding. Hovedutferd med feltbefaring er grunnlaget for prosjektoppgaven. 
Vurderingsordning:
Oppmøte og deltakelse på forelesninger og gruppearbeid. Individuelle mindre oppgaver og en større gruppe prosjektoppgave, samt muntlig presentasjon av denne. Langsgående vurdering A-E / Ikke bestått = F.
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører prosjektkritikk sammen med emnelærer, og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Merknader:
Emnet inngår ikke lenger i den obl masterpakka. Emnet er valgfritt for M-LA og M-BYREG
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer arbeid. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 40-45 timer inkl. dataopplæring, feltarbeid inkl. transport ca. 40 timer, gjennomganger ca. 10-15 timer, utferd ca. 25 timer, veiledning - ca. 1,5 time pr. student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått