Course code LAA310

LAA310 Vei og jernbane i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20, min. 10
Undervises i periode:
Emnet tilbys i  høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA, M-BYREG og M-NF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar utgangspunkt i et stort vei eller jernbaneprosjekt i Norge som er i tidlig planleggingsfase (KVU = Konseptvalgutredning). Ut fra politiske rammer og overordnete landskapsstrategier skal studentene gjennom prosjektarbeid i grupper gjøre videre studier og planlegge/utforme en aktuell delstrekning i dette landskapet. Prosjektarbeidet starter med inntil en ukes utferd inkludert feltbefaring i oppgaveområdet. I løpet av kurset vil studentene få opplæring i digitalt dataverktøy for utforming av vei- og jernbanelinjer. 
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om norske forhold og hvilke politiske rammer, f.eks. KVU (Konseptvalgutredning) og nasjonale føringer som ligger til grunn for store vei- og jernbaneprosjekter i landskapet.

Studenten skal ha kunnskap om regional og kommunal planlegging etter PBL (Plan- og bygningsloven) og KU (Konsekvensutredninger) knyttet til utvikling av vei- og jernbaneprosjekter.

Studenten skal ha kunnskap om vei- og jernbaneplanlegging som strategisk verktøy for næring-, bolig- og arealutvikling i regioner, byer og tettsteder.  

Studenten skal ha kunnskap om tekniske, miljømessige og arkitektoniske utfordringer knyttet til vei- og jernbaneplanlegging og hvilke prosesser som trengs for å etablere gode, bærekraftige og langsiktige løsninger med høy kvalitet. 

Studenten skal ha kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen og ulike innfallsvinkler for analyser av landskap og hvordan dette kan fremme forståelse og kommunikasjon.  

Studenten skal ha kunnskap om NTP (Nasjonal Transportplan) og nasjonale mål for Samordnet areal og transportplanlegging.

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste håndbøkene i Statens vegvesen for planlegging og utforming av vegprosjekter.

Studenten skal ha kunnskap om relevant fagterminologi knyttet til planlegging og utforming av veier og jernbanelinjer. 

Ferdigheter:

Studenten skal opparbeide ferdigheter i avgrensning av et oppgaveområde og formulering av relevante problemstillinger for oppgaven. 

Studenten vil kunne utarbeide strategier, konsepter og mål for et prosjekt basert på landskapsanalyser av et prosjektområde.

Studenten skal kunne arbeide selvstendig innenfor avtalte frister med innhenting av relevant faggrunnlag og utvikling av delelementer til et prosjektdokument.

Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team.

Studenten skal kunne underbygge prioriteringer i en prosjektoppgave ut fra vitenskapelige kilder og skal kunne gjennomføre detaljprosjektering av en veglinje/jernbane (eller bidra til dette) ut fra tekniske føringer (håndbøker i Statens vegvesen). 

Studenten vil kunne produsere kommunikativt verktøy slik som tegninger, skisser, 3D-visualiseringer, foto, tabeller og beskrivelser og vil ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne utføre muntlige presentasjoner for å formidle et prosjektinnhold på en klar og enkel måte for å fremme dialog med ulike involverte personer.

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å arbeide i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger.

Studenten skal kunne reflektere over egen fagutøvelse og hvordan denne kan forbedres i samspill med andre fagretninger og i samspill med andre aktører uten prosjektspesifikk fagkompetanse.    

Studenten skal ha opparbeidet generelle kunnskaper og kompetanse om organiseringen av norsk samferdselssektor, politisk ledelse og prosjektgjennomføringer i sektoren.  

Læringsaktiviteter:
Teoretiske studier, gruppearbeid i prosjektoppgave, feltarbeid, utferd, forelesninger, opplæring i aktuell programvare på datasal.
Læringsstøtte:
Emnelitteratur, veiledninger av emneansvarlig, midtveisevaluering og avsluttende evaluering med sensor, dataopplæring med ekstern aktør
Pensum:

Vegen i landskapet - Om vakre veger, Forfatter Ingerlise Amundsen - Statens vegvesens rapporter - Nr.300, Vegdirektoratet - Februar 2014 - ISSN:1893-1162

Vägen. En bok om vägarkitektur; Birgersson, B. Borlänge: Vägverket 2006, 156 s. ISBN 91-88250-52-0 / ISBN 1401-9612

Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Europeisk landskapskonvensjon, Europarådets ministerkomité, Firenze 20.10.2000, Miljøverndepartementet

Lov om planlegging og saksbehandling (Plan- og bygningsloven)

* Øvrig bibliotekliste over aktuelle bøker/artikler legges fram ved emnets oppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanse tilsvarende de tre første studieårene i LA / BYREG-programmet eller bachelor fra Naturforvaltning
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om terrengforming, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, kjennskap til norsk plan-lovverk
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeid, 80% av forelesninger, gjennomganger, utferd.
Vurderingsordning:
Innlevert prosjektoppgave og muntlig gruppepresentajon av denne. Egenevaluering av innsats i gruppearbeidet kan påvirke individuell karakter. Langsgående vurdering A-E / Ikke bestått = F
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører prosjektkritikk og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Merknader:

Emnet inngår ikke lenger i den obl masterpakka. Emnet er valgfritt for M-LA og M-BYREG

Det tilrettelegges for at emnet kan tas samtidig med LAA360 Strategisk landskapsplanlegging

Normert arbeidsmengde:
Totalt 300  timer arbeid. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 30 timer, feltarbeid inkl. transport ca. 40 timer, gjennomganger ca. 10 timer, utferd ca. 16 t, veiledning i grupper - ca. 2 t pr. student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått