Course code LAA310

LAA310 Planlegging og utforming av ferdselsårer i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Neste gang høsten 2017
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20, min. 10
Undervises i periode:
Emnet tilbys i  høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA og M-BYREG
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består i hovedsak av å gjennomføre en prosjektoppgave for utvikling av et større samferdselsprosjekt i landskapet. Emnet  er under uvikling  og tilbys neste gang høsten 2017.
Læringsutbytte:

I LAA310 skal studentene få kunnskap om hvilke behov, utfordringer og muligheter som knytter seg til planlegging og bygging av samferdselsanlegg som veg og jernbane i norsk natur- og kulturlandskap. Studentene skal få grunnleggende kunnskap om de vanligste utfordringene som må løses teknisk, miljømessig og arkitektonisk. Dette dreier seg om planlegging av transportlinjer i landskapet, barrierevirkninger, etablering av bruer, tunneler, håndtering av masser som massedeponier og massetak, anleggsveier og riggplasser, ta hensyn til drenering og forurensninger, rassikringer, viltpassasjer, rensebassenger, sikkerhetstiltak, støytiltak og liknende.  

Studentene skal opparbeide ferdigheter i prosjektarbeid, tverrfaglig tenking og innsamling/sortering av relevant informasjon for gjennomføring av oppgaven. Studentene skal opparbeide ferdigheter i å lage målformuleringer, utarbeide landskapsanalyser som kommunikativt verktøy og gjøre konsekvensutredninger av et utbyggingsprosjekt. Studentene skal på bakgrunn av lovverk og oveordnede føringer opparbeide ferdigheter i å bruke tekniske håndbøker og andre hjelpemidler i planleggingen av et konkret samferdselstiltak.          

Studentene skal opparbeide kompetanse i å legge samferdselslinjer i landskapet på en mest mulig god arkitektonisk måte i henhold til miljømessige og samfunnsmssige forhold. Studentene får opplæring i dataprogrammet Nova-Point som et hjelpemiddel i å legge linjer i landskapet, og for å visualisere inngrepene.

Læringsaktiviteter:
Feltarbeid, forelesninger, seminarer, utferder, arbeid med prosjekt- og skriveoppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
 Pensum legges fram ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanser tilsvarende de tre første studieårene i LA- eller BYREG-programmet.
Anbefalte forkunnskaper:
Terrengformingsferdigheter, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, kjennskap til planllovverket
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeid, gjennomganger, seminarer.
Vurderingsordning:
Innlevert analyseprosjekt, innlevert prosjektoppgave, innlevert skriveoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører prosjektkritikk og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Merknader:
Emnet inngår ikke lenger i den obl masterpakka. Emnet er valgfritt for M-LA og M-BYREG
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300  timer arbeid. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 40 timer, feltarbeid ca. 40 timer, seminarer og gjennomganger ca. 30 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått