Course code LAA310

LAA310 Utvikling av samferdselsprosjekter i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Medvirkende: Ola Asbjørn Bettum, Einar Lillebye
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20, min. 10
Undervises i periode:
Emnet tilbys i augustblokk (oppstart) , vårparallell og juniblokk
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: M-LA og M-BYREG
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består i hovedsak av å gjennomføre en prosjektoppgave for utvikling av et større samferdselsprosjekt i landskapet. Kurset er under uvikling og vil i 2015/2016 bestå av tre deler - a, b og c. Kurset er primært rettet mot Landskapsarkitekt-studenter og Byreg-studenter -  fjerde år. Det vil bli lagt ut informasjon til studentene på ILPs hjemmeside om eksakte datoer og påmeldingsinfo da det er nødvendig å melde seg opp før sommerferien.  

a) I 2015 starter kurset med en felles utferd i august-blokk sammen med LAA325 for registreringer og feltarbeid. Det er nødvendig å delta på dette for å kunne gjennomføre/delta på kurset i januar-blokk/vår-parallell 2016. Etter feltutferden skal studentene levere en analyserapport i løpet av september.

b) Etter en pause fram til over nyttår, forsetter kurset i slutten av januar-blokk med en ukes felles seminardel med LAA325 om Overordnet samferdselsplanlegging.

c) I vårparallellen vil kursen LAA310 og LAA325 i hovedsak gå separat, men med mulighet for å delta på hverandres prosjekt-gjennomganger. Til prosjektoppgaven knytter det seg grunnleggende planteori og landskapsteori som vil bli gitt i form av forelesninger, egen lesing av artiker/bøker og drøftinger. Det vil bli lagt opp til fordypning i en individuell skriveoppgave knyttet til prosjektoppgaven som skal presenteres i studentgruppa i form av et seminar. 

Læringsutbytte:

I LAA310 skal studentene få kunnskap om hvilke behov, utfordringer og muligheter som knytter seg til planlegging og bygging av samferdselsanlegg som veg og jernbane i norsk natur- og kulturlandskap. Studentene skal få grunnleggende kunnskap om de vanligste utfordringene som må løses teknisk, miljømessig og arkitektonisk. Dette dreier seg om planlegging av transportlinjer i landskapet, barrierevirkninger, etablering av bruer, tunneler, håndtering av masser som massedeponier og massetak, anleggsveier og riggplasser, ta hensyn til drenering og forurensninger, rassikringer, viltpassasjer, rensebassenger, sikkerhetstiltak, støytiltak og liknende.  

Studentene skal opparbeide ferdigheter i prosjektarbeid, tverrfaglig tenking og innsamling/sortering av relevant informasjon for gjennomføring av oppgaven. Studentene skal opparbeide ferdigheter i å lage målformuleringer, utarbeide landskapsanalyser som kommunikativt verktøy og gjøre konsekvensutredninger av et utbyggingsprosjekt. Studentene skal på bakgrunn av lovverk og oveordnede føringer opparbeide ferdigheter i å bruke tekniske håndbøker og andre hjelpemidler i planleggingen av et konkret samferdselstiltak.          

Studentene skal opparbeide kompetanse i å legge samferdselslinjer i landskapet på en mest mulig god arkitektonisk måte i henhold til miljømessige og samfunnsmssige forhold. Studentene får opplæring i dataprogrammet Nova-Point som et hjelpemiddel i å legge linjer i landskapet, og for å visualisere inngrepene.

Læringsaktiviteter:
Feltarbeid, forelesninger, seminarer, utferder, arbeid med prosjekt- og skriveoppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
 Pensum legges fram ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanser tilsvarende de tre første studieårene i LA- eller BYREG-programmet.
Anbefalte forkunnskaper:
Terrengformingsferdigheter, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, kjennskap til planllovverket
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeid, gjennomganger, seminarer.
Vurderingsordning:
Innlevert analyseprosjekt, innlevert prosjektoppgave, innlevert skriveoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører prosjektkritikk og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Merknader:
Emnet tilbys slik det er  beskrevet som en prøveordning i studieåret 2015/16
Deler av kurset gjøre i samarbeid med LAA325.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer arbeid. Egenarbeid ca. 350 timer, noe under veiledning.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 40 timer, feltarbeid ca. 40 timer, seminarer og gjennomganger ca. 30 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått