Course code LAA310

LAA310 Store anlegg og utbyggingsprosjekter i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Medvirkende: Tore Edvard Bergaust
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Emnet er under utvikling og vil ikke bli tilbudt våren 2015
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 30, min. 10
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av en teoridel og en prosjekteringsdel. Eksempler og oppgaver vil særlig beskjeftige seg med samferdselsutbygging, kraftutbygging, nærings- og industriutbygging, store idrettsanlegg samt mindre og større transformasjoner, som i sum endrer landskapet. Teoridel: Det blir gitt en oversikt over ulike typer tekniske anlegg, som medfører vesentlige endringer i landskapet, samt utfordringer som dette medfører. Videre blir det gitt eksempler på landskapsanalyser, konsekvensanalyser for store tekniske anlegg samt prosesser knyttet til utvikling og gjennomføring av prosjektene. Det vil bli lagt opp til diskusjoner over verktøy, metoder og prosesser i slike sammenhenger. Det skal leveres inne en skriftlig oppgave som en del av teoridelen. Prosjekteringsdel: Prosjektoppgaven innebærer å konkretisere en visjon og mål for et større teknisk anlegg/utbyggingsprosjekt og deretter utarbeide en konkret plan som er i tråd med dette. Planen skal bl.a. omfatte analyse av landskapet, konsekvensvurdering for ulike alternativer samt anbefalinger.
Læringsutbytte:
Studentene skal få kunnskap om de viktigste utfordringene knyttet til planlegging og prosjektering av store, teknisk avanserte anlegg i landskapet. De skal få kunnskap om aktuelt lovverk og anvendelsen av dette for slike utbygginger, med hovedvekt på landskapskonvensjonen. De skal få kunnskap om sammenhengen mellom ulike planfaser og betydningen av konsekvensutredninger. Studentene skal få ferdigheter i å analysere og peke på hovedproblemstillingene knyttet til framtidige landskapsendringer i et utbyggingsprosjekt. De skal få ferdigheter i å utarbeide visjoner og konkrete prosjektmål knyttet til et aktuelt prosjektområde. De skal få ferdigheter i å utarbeide et planforslag som ivaretar visjonene og prosjektmålene. Studentene skal opparbeide generell kompetanse om landskapsarkitektens og planleggerens rolle i store, tverrfaglige utbyggingsprosjekter og over fagenes grunnbegreper i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, arbeid med prosjekt- og skriveoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
 Pensum legges fram ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kompetanser tilsvarende de tre første studieårene i LA- eller BYREG-programmet.
Anbefalte forkunnskaper:
Terrengformingsferdigheter, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, kjennskap til planllovverket
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjoner, gjennomganger, seminarer.
Vurderingsordning:
Innlevert prosjektoppgave, innlevert skriveoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører prosjektkritikk og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Merknader:
Emnet er under omstrukturering og vil ikke bli tilbudt våren 2015
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer arbeid. Egenarbeid ca. 350 timer, noe under veiledning.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
LAA 305 gir 10 stp. reduksjon.
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 60 timer, ekskursjoner ca. 25 timer, seminarer og gjennomganger ca. 20 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått