Course code LAA310

LAA310 Ferdselsårer i landskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 20, min. 10
Undervises i periode:
Høstparrallel. Emnet tilbys ikke høsten 2022
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA, M-BYREG, B-LI, M-NF. Det tilstrebes en balansert fordeling av studenter fra ulike retninger for å oppnå tverrfaglighet i gruppearbeid.   
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ta utgangspunkt i ferdselsårene historiske betydning Emnet tar utgangspunkt i et konkret planleggingsprosjekt for ferdselsåre I Norge knyttet til vei/jernbane/sykkelvei eller tilsvarende. Ut fra overordnete føringer, strategiske mål og landskaps- /natur- og stedsanalyser skal studentene gjøre studier og planlegge/utforme en aktuell strekning i dette landskapet. Prosjektarbeidet starter med utferd og feltbefaring i oppgaveområdet som varer over flere dager. I løpet av kurset vil studentene bruke digitalt dataverktøy som GIS og få opplæring i (Focus Cat Veg/Landskap og Infraworks) for utforming av prosjektet. 
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om viktige overordnete føringer, lovverk og retningslinjer som ligger til grunn for planlegging av vei/jernbane/sykkelvei i Norge. Dette er f.eks. NTP (Norsk transportplan), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Den Europeiske Landskapskonvensjonen. 

Studenten skal ha kunnskap om regional og kommunal planlegging etter PBL (Plan- og bygningsloven) og KU (Konsekvensutredninger) knyttet til utvikling av vei/jernbane/sykkelvei. Studenten skal kjenne til KVU (Konseptvalgutredning). 

Studenten skal ha kunnskap om planlegging av vei/jernbane/sykkelvei som strategisk verktøy for næring-, bolig- og arealutvikling i regioner, byer og tettsteder.  

Studenten skal ha kunnskap om estetiske, miljømessige og tekniske utfordringer knyttet til vei-, jernbane- og sykkelplanlegging og hvilke prosesser som trengs for å etablere gode, bærekraftige og langsiktige løsninger med høy kvalitet. 

Studenten skal ha kunnskap om ulike innfallsvinkler for analyser av landskap og hvordan dette kan fremme forståelse og kommunikasjon.  

Studenten skal ha kunnskap om viktige empiriske kilder for planlegging og utforming av vei-, jernbane- og sykkelveiprosjekter. 

Studenten skal ha kunnskap om relevant fagterminologi.

Ferdigheter:

Studenten skal opparbeide ferdigheter i avgrensning av et oppgaveområde og formulering av relevante problemstillinger for oppgaven. 

Studenten vil kunne utarbeide strategier, konsepter og mål for et prosjekt basert på landskapsanalyser av et prosjektområde.

Studenten skal kunne levere selvstendig arbeid til avtalte frister, kunne kvalitetssikre arbeidet og kunne samarbeide i en gruppe om å utvikle og ferdigstille et prosjektdokument.  

Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag, kunne presentere dette slik at lesere og tilhørere forstår innholdet og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team.

Studenten skal kunne underbygge prioriteringer i en prosjektoppgave ut fra overordnede rammer, vitenskapelige kilder og analyser, og skal kunne gjennomføre prosjektering av en trasé for vei, jernbane eller sykkelvei.. 

Studenten vil kunne jobbe i ulike skalaer og bruke ulike verktøy, slik som tegninger, skisser, snitt, perspektiver, foto, tabeller og digitale presentasjoner for å fremme kommunikasjon og forståelse.

Studenten vil kunne bruke presise begreper og godt språk for å lage gode skriftlige rapporter. 

Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne utføre muntlige presentasjoner for å formidle et prosjektinnhold på en klar og enkel måte for å fremme dialog med ulike involverte personer.

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å arbeide i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger.

Studenten skal ha opparbeidet kritisk tenkning og kunne reflektere etisk over egen fagutøvelse og egen rolleforståelse. 

Studenten skal ha utviklet kommunikasjons- og samarbeidsevner gjennom teamwork der samspill med andre fag og personer er sentralt.      

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, teoretiske studier, feltarbeid, utferd, individuelle oppgaver, gruppearbeid i prosjektoppgave, forelesninger, opplæring i aktuell programvare.
Læringsstøtte:
Emnelitteratur (kursbibliotek), veiledninger av emneansvarlig, tilbakemeldinger fra student til student, midtveisevaluering og avsluttende evaluering med sensor, dataopplæring med ekstern aktør
Pensum:

V130 Vegen i landskapet - Håndbok Statens vegvesen, 2019 - ISBN:078-82-7704-150-6

Vägen. En bok om vägarkitektur; Birgersson, B. Borlänge: Vägverket 2006, 156 s. ISBN 91-88250-52-0 / ISBN 1401-9612

Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Europeisk landskapskonvensjon, Europarådets ministerkomité, Firenze 20.10.2000, Miljøverndepartementet

Lov om planlegging og saksbehandling (Plan- og bygningsloven)

* Øvrig bibliotekliste over aktuelle bøker/artikler legges fram ved emnets oppstart.

Forutsatte forkunnskaper:

Kompetanse tilsvarende de tre første studieårene i LA / BYREG / LING-programmet / Naturforvaltning eller andre aktuelle fagdisipliner. Ta kontakt med emneansvarlig for spørsmål om relevant bakgrunn. 

Da emnet skal gi kompetanse i tverrfaglig problemløsning, er det en fordel med studenter fra flere fagdisipliner.

Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om terrengforming, ferdigheter i landskapsbeskrivelse og -analyse, eller kjennskap til norsk plan-lovverk og miljørett.
Obligatorisk aktivitet:

Av obligatoriske aktiviteter er en ukes feltbefaring i starten av kurset og muntlig presentasjon av prosjektoppgaven etter endelig innlevering. Disse godkjennes som gjennomførte.

Andre obligatoriske aktiviteter er forelesninger/seminar/besøk hos eksterne der det totalt kreves 80% deltakelse.  

Vurderingsordning:
Mappevurdering med karakter A-F. Det gis individuelle karakterer, selv om det er et gruppeprosjekt. Disse baseres på helheten i prosjektoppgaven, eget bidrag i dette og innsats/deltakelse underveis. Gruppevise delleveranser underveis gir grunnlag for en samlet avsluttende skriftlig prosjektoppgave med plantegninger knyttet til et konkret case. 
Sensor:
Ekstern sensor gjennomfører sensur av prosjektoppgave sammen med intern sensor (emnelærer), og godkjenner emnets innhold og oppbygging.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer arbeid. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 40-45 timer inkl. dataopplæring, feltarbeid inkl. transport ca. 30-40 timer, gjennomganger ca. 10-15 timer, utferd ca. 16 timer, veiledning - ca. 1,5 time pr. student.
Eksamensdetaljer: :