Course code LAA233

LAA233 Prosjektledelse og gjennomføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tone Lindheim
Medvirkende: Kathrine Strøm
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter og avsluttes i høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-LI. Ved ledige plasser har M-LA studenter prioritet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom forelesninger, rollespill, gruppearbeid, individuelle oppgaver og ikke minst en praksisuke ute i arbeidslivet tar kurset opp hvilke roller landskapsingeniører og landskapsarkitekter har i ulike prosjekterings- og byggeprosjekter. Hvordan styre prosjektene i bærekraftig retning? Forholdet byggherre, entreprenør og rådgiverrollen blir belyst. Hvilket ansvar og forpliktelser følger de ulike rollene? Hvilke faser er prosjekterings- og byggeprosjekt delt opp i ? Hvilket regelverk gjelder? Hvordan løses konflikter?
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg:

 • kunnskap om roller og oppgaver i prosjekterings- og byggeprosjekter.
 • kjennskap til ulike kontraherings- og kontraktsformer gjennom øvinger i tilbudsskriving.
 • kjennskap til tidsplanlegging i prosjekter gjennom timeskriving av egen arbeidsinnsats i kurset.
 • kjennskap til hvordan vi kan ivareta og utvikle landskapets kvaliteter, både i prosjekteringsfasen, byggeperioden og mht. skjøtselsplaner. 
 • kjennskap til betydningen av kvalitetssikring i alle ledd. 
 • kjennskap til styrende regelverk og normer for byggeprosjektet (eks. Plan- og bygningsloven, TEK 17 og Byggesaksforskriften)
 • kjennskap til formelle og uformelle etikkregler for bransjen, samt hva som kan bidra til økt miljøvennlighet i prosjekterings- og byggeprosjekter. 
 • kjennskap til ansvarsforhold og økonomi, samt til konsekvenser av brutte kontrakter og feil. 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten ha evnen til å:

 • reflektere over prosjektenes kompleksitet og hvilke krav som kan bli stilt i arbeidslivet.
 • redegjøre for ulike roller og oppgaver for landskapsingeniør/ landskapsarkitekt hos rådgivende konsulentfirma, entreprenør eller offentlig/privat byggherre.
 • redegjøre for ulike entreprisemodeller og bli kjent med fordeler og ulemper ved byggherrestyrt entreprise/ totalentreprise/ hovedentreprise/ generalentreprise/ samspillsentreprise.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha evnen til å:

 • reflektere over arbeidslivets utfordringer og erfaringer gjennom en ukes praksistid i en offentlig eller privat virksomhet
 • reflektere over utfordringer i ulike faser i et prosjekterings- og byggeprosjekt; skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt/anbudsfase/gjennomføring og oppfølging på byggeplass.
Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt befaringer, forelesninger, egenstudier og oppgaveløsning. Oppgavene løses primært i grupper, men vil også forutsette individuell innsats. Besvarelsene gjennomgås  i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede. Det legges inn en praksisuke på et selvvalgt arbeidssted. Studentene forbereder praksisperioden godt og utarbeider en fyldig rapport i etterkant.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning i plenum og i grupper.
Pensum:

Anbefalt litteratur:

Tarald Lundevall: Arkitektarbeid, profesjonskunnskap for arkitekter

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter - Statens vegvesen

Helge Tryti: Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter. 

Nyhetsbrev fra bygg.no og veier 24.no

Podcast «Byggeplassen»

Forutsatte forkunnskaper:
Første og andre år for B-LI eller tilsvarende må være gjennomført. B-LI studenter som ønsker utveksling, må ta kontakt med studierådgiver i våren første år. 
Anbefalte forkunnskaper:
LAA115 og LAA221 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Aktiv deltakelse i gruppearbeid og en ukes praksis eller tilsvarende godkjent opplegg. Reise til og fra praksissted må bekostes av studenten.

Minst 80 % fremmøte i undervisningen og godkjent 100% av kursets innleveringsoppgaver.

Vurderingsordning:
Mappevurdering med innlevering av oppgaver underveis. Individuell mappe med oppgaver leveres i Canvas til oppsatt frist.   Bestått / ikke bestått.
Sensor:
Sensor godkjenner utformingen av eksamensoppgaver og sensorveiledningen.
Merknader:
Emnet er under utvikling. Justeringer kan forekomme.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 187,5 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Undervisningstid:
25% ( 47 t) er strukturert undervisning ( forelesninger, veiledning, gjennomgang i plenum, utferder) og 75% ( 140 t ) er selvstudium, oppgaveløsning og gruppearbeid.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått