Detaljer om emnet LAA233

LAA233 LAA233 Profesjonskurs II. Prosjektgjennomføring, entreprisemodeller, lovverk og konflikthåndering.

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kathrine Strøm
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter og avsluttes i høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-LI og  M-LA
Emnets innhold:

Emnet omhandler byggeprosjektet fra a til å. Forståelse for rollene blir vektlagt;  byggherre/tiltakshaver, entreprenør og rådgiver-rollen. Samt ansvar, forpliktelser og konflikthåndtering i forskjellige entreprisemodeller og kontrakter. Forståelse for premissgivende regelverks påvirkning på byggeprosjektet, Plan- og bygningsloven, TEK17, norsk standard, byggesaksforskriften og ansvarsrettsystemet. Når konfliktene ender i retten, eksempelstudier. Emnet er bygget opp rundt forelesninger, gruppearbeid, rollespill og individuelle oppgaver.

Emnet er under utvikling.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Prosjektgjennomføring og entreprisemodeller

  • Studentene skal ha oversikt over rollene i et byggeprosjekt, byggherre/tiltakshaver, entreprenør, under-entreprenør og rådgiver/arkitekt. Rollene og oppgavene til landskapsarkitekter og landskapsingeniører vektlegges.
  • Studentene skal ha oversikt over ulike entreprisemodeller kjenne fordeler og ulemper med de ulike modellene, herunder byggherrestyrt entreprise, totalentreprise, hovedentreprise, generalentreprise, samspillsentreprise, konsekvenser for økonomisk risiko og gevinst.
  • Studentene skal forstå hvordan utomhusprosjektene kan ivaretas i byggprosjekter og betydningen av krav om grøntfaglig kompetanse og kvalitetssikring i alle faser fra konseptutvikling til gjennomføring, ferdigstilling av utomhusanlegget og garantiskjøtsel.
  • Forståelse for standardkontrakter i NS og egne kontrakter, hvilke typer kontrakter som brukes under hvilke modeller.

Lovverk

  • Studentene skal ha en forståelse for regelverk og normer som er styrende og premissgivende for byggeprosjektet, herunder Plan- og bygningsloven, TEK17, norsk standard, byggesaksforskriften og ansvarsrettsystemet.
  • Studentene skal forstå byggeprosjektets plass i prosessen fra ideen først etableres til driften er i gang.
  • Studenten skal ha innsikt i konsekvenser av brutte kontrakter og feil, rettsvesenets rolle.

Miljø og etikk

  • Studentene skal ha kjennskap til formelle og uformelle etikkregler for bransjen, herunder Oslomodellen, samt metoder og modeller som kan bidra både til økt miljøvennlighet og bedre etikk i forbindelse med byggeprosjekter.

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til å anbefale entreprisemodell til ulike prosjekttyper. Studentene skal kunne forstå konflikter i et prosjekt gjennom øynene til de forskjellige aktørene. Studentene skal forstå hvordan man kan påvirke økonomi, risiko, miljø og etikk i et byggeprosjekt.

Det vurderes samarbeid med JUS110, ved Einar Bergsholm

Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt forelesninger og oppgaveløsning. Oppgavene løses primært i grupper, men vil også forutsette egenstudier. Det blir gjennomgang av løsning i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning i plenum og i grupper. En del av aktivitetene vil legges ut på Canvas.
Pensum:
Anbefalt litteratur: Helge Tryti.  Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter.  Revidert utgave 2017 Nyhetsbrev fra bygg.no og veier24.no Podcast «Byggeplassen»
Forutsatte forkunnskaper:
Første og andre år for B-LI må være gjennomført, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. Fra NMBU: LAA115, LAA116, LAA221 eventuelt tilsvarende fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
80 % fremmøte i undervisningen og godkjent 100% av kursets innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis og/eller innleveringsoppgave(r). Aktiv deltagelse i eventuell kollokvie og på Canvas. Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i Canvas til oppsatt frist.
Sensor:
Sensor godkjenner utformingen av eksamensoppgaver og sensorveiledningen.
Merknader:
Justeringer kan forventes. Emnet tilbys andre gang, etter utvidelse til 7, 5 studiepoeng, høsten 2019. Kurset og evalueringsordningen vurderes ved kursavslutning.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 225 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Overlapp:
Med TBA270, kan kun få 5 studiepoeng for TBA270.
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca. 6 timer per uke i høstparallellen ( inkl gjennomganger) , tilsammen ca. 70 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått