Course code LAA233

LAA233 Profesjonskurs II. Prosjektgjennomføring, entreprisemodeller, lovverk og konflikthåndering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Kathrine Strøm
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter og avsluttes i høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-LI og  M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omhandler byggeprosjektet fra a til å. Forståelse for rollene blir vektlagt;  byggherre/tiltakshaver, entreprenør og rådgiver-rollen. Samt ansvar, forpliktelser og konflikthåndtering i forskjellige entreprisemodeller og kontrakter. Forståelse for premissgivende regelverks påvirkning på byggeprosjektet, Plan- og bygningsloven, TEK17, norsk standard, byggesaksforskriften og ansvarsrettsystemet. Når konfliktene ender i retten, eksempelstudier. Emnet er bygget opp rundt forelesninger, gruppearbeid, rollespill og individuelle oppgaver.

Emnet er under utvikling.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Prosjektgjennomføring og entreprisemodeller

  • Studentene skal ha oversikt over rollene i et byggeprosjekt, byggherre/tiltakshaver, entreprenør, under-entreprenør og rådgiver/arkitekt. Rollene og oppgavene til landskapsarkitekter og landskapsingeniører vektlegges.
  • Studentene skal ha oversikt over ulike entreprisemodeller kjenne fordeler og ulemper med de ulike modellene, herunder byggherrestyrt entreprise, totalentreprise, hovedentreprise, generalentreprise, samspillsentreprise, konsekvenser for økonomisk risiko og gevinst.
  • Studentene skal forstå hvordan utomhusprosjektene kan ivaretas i byggprosjekter og betydningen av krav om grøntfaglig kompetanse og kvalitetssikring i alle faser fra konseptutvikling til gjennomføring, ferdigstilling av utomhusanlegget og garantiskjøtsel.
  • Forståelse for standardkontrakter i NS og egne kontrakter, hvilke typer kontrakter som brukes under hvilke modeller.

Lovverk

  • Studentene skal ha en forståelse for regelverk og normer som er styrende og premissgivende for byggeprosjektet, herunder Plan- og bygningsloven, TEK17, norsk standard, byggesaksforskriften og ansvarsrettsystemet.
  • Studentene skal forstå byggeprosjektets plass i prosessen fra ideen først etableres til driften er i gang.
  • Studenten skal ha innsikt i konsekvenser av brutte kontrakter og feil, rettsvesenets rolle.

Miljø og etikk

  • Studentene skal ha kjennskap til formelle og uformelle etikkregler for bransjen, herunder Oslomodellen, samt metoder og modeller som kan bidra både til økt miljøvennlighet og bedre etikk i forbindelse med byggeprosjekter.

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til å anbefale entreprisemodell til ulike prosjekttyper. Studentene skal kunne forstå konflikter i et prosjekt gjennom øynene til de forskjellige aktørene. Studentene skal forstå hvordan man kan påvirke økonomi, risiko, miljø og etikk i et byggeprosjekt.

Det vurderes samarbeid med JUS110, ved Einar Bergsholm

Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt forelesninger og oppgaveløsning. Oppgavene løses primært i grupper, men vil også forutsette egenstudier. Det blir gjennomgang av løsning i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning i plenum og i grupper. En del av aktivitetene vil legges ut på Canvas.
Pensum:
Anbefalt litteratur: Helge Tryti.  Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter.  Revidert utgave 2017 Nyhetsbrev fra bygg.no og veier24.no Podcast «Byggeplassen»
Forutsatte forkunnskaper:
Første og andre år for B-LI må være gjennomført, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. Fra NMBU: LAA115, LAA116, LAA221 eventuelt tilsvarende fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
80 % fremmøte i undervisningen og godkjent 100% av kursets innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis og/eller innleveringsoppgave(r). Aktiv deltagelse i eventuell kollokvie og på Canvas. Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i Canvas til oppsatt frist.
Sensor:
Sensor godkjenner utformingen av eksamensoppgaver og sensorveiledningen.
Merknader:
Justeringer kan forventes. Emnet tilbys andre gang, etter utvidelse til 7, 5 studiepoeng, høsten 2019. Kurset og evalueringsordningen vurderes ved kursavslutning.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 225 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Overlapp:
Med TBA270, kan kun få 5 studiepoeng for TBA270.
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca. 6 timer per uke i høstparallellen ( inkl gjennomganger) , tilsammen ca. 70 timer
Eksamensdetaljer: :