LAA233 Prosjektledelse og gjennomføring

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Tone Lindheim

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 187,5 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter og avsluttes i høstparallellen

Om dette emnet

Gjennom forelesninger, rollespill, gruppearbeid, individuelle oppgaver og ikke minst en praksisuke ute i arbeidslivet tar kurset opp hvilke roller landskapsingeniører og landskapsarkitekter har i ulike prosjekterings- og byggeprosjekter. Hvordan styre prosjektene i bærekraftig retning? Forholdet byggherre, entreprenør og rådgiverrollen blir belyst. Hvilket ansvar og forpliktelser følger de ulike rollene? Hvilke faser er prosjekterings- og byggeprosjekt delt opp i ? Hvilket regelverk gjelder? Hvordan løses konflikter?

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg:

 • kunnskap om roller og oppgaver i prosjekterings- og byggeprosjekter.
 • kjennskap til ulike kontraherings- og kontraktsformer gjennom øvinger i tilbudsskriving.
 • kjennskap til tidsplanlegging i prosjekter gjennom timeskriving av egen arbeidsinnsats i kurset.
 • kjennskap til hvordan vi kan ivareta og utvikle landskapets kvaliteter, både i prosjekteringsfasen, byggeperioden og mht. skjøtselsplaner.
 • kjennskap til betydningen av kvalitetssikring i alle ledd.
 • kjennskap til styrende regelverk og normer for byggeprosjektet (eks. Plan- og bygningsloven, TEK 17 og Byggesaksforskriften)
 • kjennskap til formelle og uformelle etikkregler for bransjen, samt hva som kan bidra til økt miljøvennlighet i prosjekterings- og byggeprosjekter.
 • kjennskap til ansvarsforhold og økonomi, samt til konsekvenser av brutte kontrakter og feil.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten ha evnen til å:

 • reflektere over prosjektenes kompleksitet og hvilke krav som kan bli stilt i arbeidslivet.
 • redegjøre for ulike roller og oppgaver for landskapsingeniør/ landskapsarkitekt hos rådgivende konsulentfirma, entreprenør eller offentlig/privat byggherre.
 • redegjøre for ulike entreprisemodeller og bli kjent med fordeler og ulemper ved byggherrestyrt entreprise/ totalentreprise/ hovedentreprise/ generalentreprise/ samspillsentreprise.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha evnen til å:

 • reflektere over arbeidslivets utfordringer og erfaringer gjennom en ukes praksistid i en offentlig eller privat virksomhet
 • reflektere over utfordringer i ulike faser i et prosjekterings- og byggeprosjekt; skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt/anbudsfase/gjennomføring og oppfølging på byggeplass.
 • Kurset er bygget opp rundt befaringer, forelesninger, egenstudier og oppgaveløsning. Oppgavene løses primært i grupper, men vil også forutsette individuell innsats. Besvarelsene gjennomgås i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede. Det legges inn en praksisuke på et selvvalgt arbeidssted. Studentene forbereder praksisperioden godt og utarbeider en fyldig rapport i etterkant.
 • Det gis veiledning i plenum og i grupper.
 • Anbefalt litteratur:

  Tarald Lundevall: Arkitektarbeid, profesjonskunnskap for arkitekter

  Håndbok R760 Styring av vegprosjekter - Statens vegvesen

  Helge Tryti: Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter.

  Nyhetsbrev fra bygg.no og veier 24.no

  Podcast «Byggeplassen»

 • Første og andre år for B-LI eller tilsvarende må være gjennomført. B-LI studenter som ønsker utveksling, må ta kontakt med studierådgiver i våren første år.
 • Mappevurdering med innlevering av oppgaver underveis. Individuell mappe med oppgaver leveres i Canvas til oppsatt frist. Bestått / ikke bestått.
 • Sensor godkjenner utformingen av eksamensoppgaver og sensorveiledningen.
 • Aktiv deltakelse i gruppearbeid og en ukes praksis eller tilsvarende godkjent opplegg. Reise til og fra praksissted må bekostes av studenten.

  Minst 80 % fremmøte i undervisningen og godkjent 100% av kursets innleveringsoppgaver.

 • Justeringer kan forekomme.

  Hvis ikke emnet fullføres må emnet tas igjen i sin helhet

  Kostnad til en befaring i Oslo samt reise til og fra praksis-sted må bekostes av studenten

 • 25% ( 47 t) er strukturert undervisning ( forelesninger, veiledning, gjennomgang i plenum, utferder) og 75% ( 140 t ) er selvstudium, oppgaveløsning og gruppearbeid.
 • B-LI. Ved ledige plasser har M-LA studenter prioritet
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK