Course code LAA233

LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Medvirkende: Tore Edvard Bergaust, Kirsten Grindaker Lunde
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter og avsluttes i høstparallellen
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-LI og  M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omhandler grunnleggende regler innen avtalerett og kontraktsrett, hvordan avtaler inngås og hvordan avtaler tolkes. Det gis oversikt over ulike ugyldighetsregler, fullmaktsregler, vanlige regler om mislighold i kontrakter og om avslutning og opphør av kontrakter. Emnet er bygget opp rundt forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver som reflekterer tema fra forelesningene 

Emnet er under utvikling.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kontraktstruktur og kontraktsvilkår

  • Studentene skal ha oversikt over ulike måter å organisere kontrakter på (kontraktstruktur), kjenne fordeler og ulemper med de ulike modellene, herunder byggherrestyrt entreprise, totalentreprise, hovedentreprise, generalentreprise, samspillsentreprise
  • Studentene skal ha oversikt over de ulike standardkontrakter fra Norsk Standard, herunder NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8416, NS 8407 og NS 8417
  • Studentene skal ha oversikt over de viktigste reglene i forbrukerentrepriser, herunder Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven

Anskaffelser

  • Studentene skal ha oversikt over anskaffelsesprosessene, både private og offentlige, kjenne de grunnleggende anbudsrettslige reglene om forhandlingsforbud, avklaringsrett og forbudet mot å endre tilbud ol.
  • Studentene skal ha oversikt over oppbygging av konkurransegrunnlag (ikke beskrivelser av arbeidsoppgave, det dekkes av andre kurs)
  • Studentene skal kjenne til de mest sentrale reglene innen regelverket om offentlige anskaffelser og de mest sentrale kanalene for utlysning av konkurransegrunnlag

Prosjektoppfølging

  • Studentene skal kunne de viktigste reglene i NS 8405 knyttet til: Ansvar og risikoplassering (funksjonsfordelingen), Arbeidsgrunnlag og prosjektering, entreprenørens leveringsforpliktelse, varslingsregler ved endringer, forsinkelser, overtakelse, sluttoppgjør og mangler

Etikk

  • Studentene skal ha kjennskap til formelle og uformelle etikkregler for bransjen, samt metoder og modeller for å sikre etisk arbeid / handel.

Ferdigheter

Studentene skal være istand til å velge riktig kontraktstandard til ulike prosjekttyper. Studentene skal kunne bruke kunnskap om beskrivelse av arbeidsoppgaver, herunder NS 3420, som er tilegnet i andre kurs i kombinasjon med kunnskap fra dette kurset til å utarbeide konkurransegrunnlag for å gjennomføre bestillinger

.

Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt forelesninger og oppgaveløsning. Oppgavene løses primært i grupper, men vil også forutsette egenstudier. Det blir gjennomgang av løsning i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning i plenum og i grupper. En del av aktivitetene vil legges ut på Canvas
Pensum:
Det er lite lærebokstoff i dette emnet. Relevant litteratur oppgis underveis i kurset og studentene må selv bidra til en fullstendig litteraturliste.
Forutsatte forkunnskaper:
Første og andre år for B-LI må være gjennomført, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. Fra NMBU: LAA115, LAA116, LAA221 eventuelt tilsvarende fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
80 % fremmøte i undervisningen og aktiv deltagelse i gruppearbeid samt innlevering av 100% av kursets oppgaver i Canvas..
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis og/eller innleveringsoppgave(r). Aktiv deltagelse i eventuel kollokvie og på Canvas . Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i Canvas  til oppsatt frist.
Sensor:
Sensor godkjenner utformingen av eksamensoppgaver og sensorveiledningen.
Merknader:
Justeringer kan forventes. Emnet tilbys første gang, etter utvidelse til 7, 5 studiepoeng, høsten 2018. Kurset og evalueringsordningen må vurderes ved kursavslutning.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 225 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Overlapp:
Med TBA270, kan kun få 5 studiepoeng for TBA270.
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca. 6 timer per uke i høstparallellen ( inkl gjennomganger) , tilsammen ca. 70 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått