Course code LAA233

LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ingjerd Solfjeld, Morten Clemetsen
Medvirkende: Tore Edvard Bergaust, Kirsten Grindaker Lunde
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: B-LI og  M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en forelesningsrekke om prosjekt- og byggeledelse som støtter opp under studentenes arbeid med oppgavene. De viktigste standarder, forskrifter og annet regelverk gjennomgås. Semesteroppgave: Gjennom kurset skal det leveres prosjektoppgave som reflekterer de temaer som tas opp.  Både eksterne og interne forelesere deltar. Emnet er under utvikling.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Vise kunnskap om teorier, problemstillinger og prosesser innenfor følgende temaer: - om relevant norsk lovverk forvaltning- og kontrakts-rett som omhandler bestilling og anbudsgrunnlag for nyanlegg, drift og vedlikeholde av grøntanlegg i forhold til norsk grøntforvaltning - Lov om offentlig anskaffelser - Arbeidsmiljøloven.

Ferdighet: Anvendelse av metoder i praktiske øvingsoppgaver og benytte riktig verktøy i forhold til ulike problemstillinger.

Generell kompetanse: Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter som er  relevant for grøntanleggsfaget. Få forståelse for og utøve selvstendig faglig tenkning i hht. de viktigste standarder, regelverk, faser og handlinger.

Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt forelesningsrekker. I tilknytning til forelesningene vil det bli gitt henvisninger til aktuelle artikler og annen litteratur som er relevant for emnet. Det skal utarbeides semesteroppgaver. Det blir henvist til relevant litteratur og eksempler, men studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur og nettsteder. Det vil bli gitt veiledning.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning, vesentlig i plenum / grupper og ved forventet, aktiv bruk av Fronter  av studentene.
Pensum:
Oversikt over relevant litteratur, tidsskriftartikler oppgis ved semesterstart og dels underveis, men studentene må selv bidra til en fullstendig litteraturliste.
Forutsatte forkunnskaper:
Første semester  for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. Fra NMBU: LAA115, LAA116, LAA221 kan tas paralelt ev. tilsvarende fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
80 % fremmøte på forelesninger, befaringer, seminarer og gjennonganger fordi det er lite lærebokstoff i dette emnet. Fronter skal brukes som et utvidet kollokvie. Aktiv deltagelse fra alle studentene er en forutsetning og et krav.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis og/eller innleveringsoppgave(r). Aktiv deltagelse i i kollokvie og på Fronter . Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i Fronter  til oppsatt frist.
Sensor:
Kursinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Merknader:
Justeringer kan forventes
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesning, gruppearbeid, individuelle øvelser og litteraturstudier. 2-4 timer forelesninger/seminar per uke. 5-10 timer oppgavearbeid/selvstudium /kollokvie per uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått