Course code LAA231

LAA231 Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggerens rolle som påvirker som influenser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Claudia Fongar, Tore Edvard Bergaust
Medvirkende: Kathrine Strøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Max 35
Undervises i periode:

Emnet starter og avsluttes  i vårparallellen. 

Det arrangeres en studietur, knyttet til LING, i mai/juni eller augustblokka i samråd med studentene. 

Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett:  B-LI.  Ved ledige plasser vil studenter ved M-LA, M-PV grøntmiljø bli prioritert.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, litteraturstudier og utferder.
Læringsutbytte:

Emnet har som mål å utvikle en selvstendig vurderingsevne og bred forståelse vedr.

Kunnskap om:

- forvaltningssystemer i norsk off. forvaltning, relevant for grøntanleggsfaget

- de ulike organiseringer og oppgaver for samlet grøntanleggsforvaltning i små og middelsstore kommuner

- riktig rolleforståelse og ha innsikt i problemstillinger knytte til en liten bransje

- grøntanleggs- og landskapsforvaltningens rolle og interesser som en aktør og pådriver, primært i offentlig virksomhet, på ulike nivå i stat, fylke og kommune og hvordan de ulike aktører påvirker utviklingen

- hvordan statlig grønnpolitikk implementeres og hvordan dette påvirker lokal politikk og administrasjon

- oppbygging av politiske og administrativt system med roller og ansvar på de ulike nivå og deres

- styringssystemene i offentlig forvaltning

- utfordringer i forvaltningen av urbane og semi-urbane landskap og grøntområder med forvaltningsmessige helhetsløsninger

- prinsipper for forvaltningen som strategisk handlende aktører og i samhandling mellom private og offentlige aktører.

- deltagelse i offentlig debatt

Ferdighet:

Kunne forklare en formell organisasjon og beskrive formålet med organisering samt forklare forskjellen mellom den administrativ og politiske oppbyggingen

Innhente og systematisere relevant kunnskap / data innenfor områdene nevnt ovenfor og anvende denne på praktiske og teoretiske problemer innenfor grøntanleggsområdet og til faglig å begrunne sine beslutninger for selvstendige vurderinger av løsninger både organisatorisk og ved utarbeidelse av forskjellige planer - til å skrive et debattinnlegg

Generell kompetanse: Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter, relevant for grøntanleggsfaget. Skal ha kjennskap til tidsskrifter og andre kanaler som presenterer ny kunnskap innenfor grøntanleggsfaget, samt bidra som en faglig stemme. Ha kritisk blikk på eget arbeid og ha evnen til å reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver framkommet under veiledning fra lærer og medstudenter. Hvordan bruke sin stemme internt og i det offentlige rom. 

Læringsaktiviteter:

Læringsmåtene er hovedsakelig problembasert, med utgangspunkt i eksempelorganisasjoner med et mangfold av offentlige og private aktører i forvaltningsfeltet. Det legges stor vekt på samarbeid mellom studentene, kursets lærere og eksterne ressurspersoner.

Innenfor kurset gjennomføres flere seminarer om vurdering av tekster/ litteraturseminar/ refleksjonsoppgaver, skriving av fagartikkel/debattinnlegg, mm. Studentene skal være opponenter til hverandres besvarelser. Prosjektarbeid, med innhenting av ulike data som kunnskapsgrunnlag for videre bearbeiding og kritisk vurdering frem til forslag til nye løsninger, utgjør en vesentlig del av emnet. Studentene trener i vurdering av ulike prinsipper for denne forvaltningen som strategisk handlende aktører og i samhandling mellom private og offentlige aktører.

Læringsstøtte:
Det holdes veiledning som storkollokvie med alle samlet. Videre veiledning individuelt eller i grupper. Enkeltspørsmål rettet til emneansvarlig som er av generell interesse besvares i Canvas.
Pensum:

Aktuelle artikler fra ulike tidsskrift og magasin. ArkitektNytt; KOTE, Landskap etc. dvs  oppdateres hvert år.  . Artikkelserie lagt ut på Canvas .  Litteraturseminar vil bli avholdt.

Videre må studenten selv innhente relevant data.

Forutsatte forkunnskaper:
Godkjente første studieår i studieprogrammene landskapingeniør / landskapsarkitektur, godkjent bachelorgrad i plantevitenskap eller tilsvarende fra annet lærested.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskap om styring av norsk forvaltning.
Obligatorisk aktivitet:

Obl.1, Fysisk oppmøte med tilstedeværelse første undervisningsdag.

Obl. 2, Deltakelse i alle gjennomganger, inkludert sluttgjennomgang med sensor. 

Obl.3, 80 % deltagelse på forelesninger.

Obl.4. 80% deltakelse på  lokale utferder

Obl. 5, Komplett innlevering av av alle deloppgaver (refleksjonsoppgaver, artikkel, opponent) i Canvas.

Alle innleveringer må skje innen oppsatte frister og være godkjent.

Vurderingsordning:
Oppgave: avsluttende gruppebasert prosjektoppgave med muntlig gjennomgang
Sensor:
Ekstern sensor deltar i formulering av oppgavetekster, orienteres om gjennomgåelser underveis og er med på avsluttende presentasjon og sensurering av emnets store gruppeoppgave.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4-6 timer timeplansikret pr. uke Forelesninger, mv.: +/- 50 timer. Seminarer. 15 Befaringer, feltarbeid: opp til 25 timer. Veiledning: 5 timer. Gjennomganger: 20 timer. I tillegg til deltakelse i den strukturert arbeidstid, forventes resterende timer som egeninnsats.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer