Course code LAA211

LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn, Nina Marie Andersen
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet avsluttes i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA 2 og 3 trinn
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger og individuelle oppgaver. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og enkelte teoretiske diskurser. Enkelte sentrale verk blir gjenstand for mer omfattende analyse. I tillegg informeres det om rehabilitering av historiske hager, Kulturminneloven og internasjonale konvensjoner som feks den Europeiske Landskapskonvensjonen og Firenze-charteret. De individuelle oppgavene omfatter tegninger og skisser av historiske hager, kombinert med korte tekster. 
Læringsutbytte:

Kunnskap: kjenne til de viktigste hagekunsthistoriske stilepokene og deres kjennetegn. Vise innsikt i relevante hagekunsthistoriske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til forvaltning og rehabilitering av historiske hager og landskap. Studenten skal ha innsikt i teorier og metoder som er relevante for landskapsarkitekturfagets historie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer på dette området.

Ferdigheter: Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i hagekunst og landskapsarkitekturhistorien. Studenten skal kunne analysere og vurdere sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer.

Kompetanse: Drøfte og presentere faglige perspektiver på hagekunst og landskapsarkitektur skriftlig.

Læringsaktiviteter:
Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger og evt. befaringer til aktuelle hage- og landskapshistoriske anlegg. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Christophe Girot: The course of landscape architecture (Thames & Hudson, 2016)

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

John Dixon Hunt: A World of Gardens (Reaktion Books, London 2012)

Elizabeth Barlow Rogers Landscape Design: A Cultural and Architectural History (Harry N. Abrams 2001)

Evt. tilleggslitteratur.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115 / LAA116 eller tilsvarende kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført 1. studieår M-LA.
Obligatorisk aktivitet:
ca 10 individuelle skisseoppgaver
Vurderingsordning:
 Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Skriftlig eksamen vil bli evaluert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 30 timer forelesning/seminar, ca 95 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått