Course code LAA211

LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn, Karsten Jørgensen
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet avsluttes i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA 2 og 3 trinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og enkelte teoretiske diskurser. Enkelte sentrale verk blir gjenstand for mer omfattende analyse. Aktuelle tema er rehabilitering av historiske hager, Kulturminneloven og internasjonale konvensjoner som feks den Europeiske Landskapskonvensjonen og Firenze-charteret. Seminarene vil omhandle bevaring, bruk og utvikling av historiske hager og landskap etc. De individuelle oppgavene omfatter skriving av fagtekster. Gruppeoppgavene kan innebære utvikling av en utstilling over et tema fra pensum.
Læringsutbytte:

Kunnskap: kjenne til de viktigste hagekunsthistoriske stilepokene og deres kjennetegn. Vise innsikt i relevante hagekunsthistoriske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til forvaltning og rehabilitering av historiske hager og landskap. Studenten skal ha innsikt i teorier og metoder som er relevante for landskapsarkitekturfagets anleggshistorie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer på dette området.

Ferdighet: Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i hagekunst og landskapsarkitekturhistorien. Studenten skal kunne analysere og vurdere sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer, og skissere utkast til løsninger, for eksempel i form av rehabiliterings- og forvaltningsplaner med tanke på bærekraftige løsninger.

Kompetanse: Drøfte og presentere faglige perspektiver på hagekunst og landskapsarkitektur muntlig, skriftlig og i utstillingsform.

Læringsaktiviteter:
Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger og seminarer og befaringer til aktuelle hage- og landskapshistoriske anlegg. Gjennom arbeid med oppgaver, både individuelt og i grupper, skal studentene anvende lærestoffet i konkrete case-studier, og få veiledning og respons på innleverte prosjektoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

John Dixon Hunt: A World of Gardens (Reaktion Books, London 2012)

Elizabeth Barlow Rogers Landscape Design: A Cultural and Architectural History (Harry N. Abrams 2001)

Tilleggslitteratur avhengig av oppgaveområder etc.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115 / LAA116 eller tilsvarende kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført 1. studieår M-LA.
Obligatorisk aktivitet:

1 - 2 individuelle tekstoppgaver

1 gruppeoppgave

Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

 Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.

Sensor:
Skriftlig eksamen vil bli evaluert av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet er flyttet fra tredje til annet studieår og fra høst- til vårsemesteret. I 2018 tas emnet av to kull
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 40 - 50 timer forelesning/seminar, ca 100 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått