Course code LAA211

LAA211 Hagekunst og landskapsarkitekturteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Karsten Jørgensen
Medvirkende: Annegreth Dietze-Schirdewahn, Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA, 3 studieår
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og teorier, og enkelte relevante temaer som feks aktuelle rehabiliteringsprosjekt blir gjennomgått. Det blir gitt en kort oversikt over aktuelt lovverk som Kulturminneloven og Biomangfoldloven samt relevante internasjonale konvensjoner som feks den Europeiske Landskapskonvensjonen og Firenze-charteret. Begreper og teorier knyttet til bevaring, bruk og utvikling av historiske hager og landskap vil bli diskutert. Oppgavene omfatter bl.a. utarbeidelse vitenskapelige tekster.
Læringsutbytte:

Kunnskap:Vise innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til bærekraft og medvirkningsprosesser. Ved fullført emne skal studentene kunne reflektere over og anvende landskapsfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner knyttet til historiske hager og landskap. Studenten skal videre ha oversikt over et spekter av hagekunst- og landskapsarkitekturhistoriske grunnkunnskaper som er nødvendige for å kunne løse landskapsarkitektfaglige problemstillinger knyttet til forvaltning av kulturhistoriske verdier i hager og landskap, samt innsikt i teorier og metoder som er relevante for landskapsarkitekturfagets anleggshistorie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer på dette området.

Ferdighet: Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Studenten skal kunne analysere og vurdere sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer, og skissere utkast til rehabiliterings- og forvaltningsplaner med tanke på bærekraftige løsninger. Studentene skal ha kjennskap til teorier, metoder, verktøy og formidlingsmåter som knytter seg til arbeid med historiske hager og landskap, og forberede en avgrenset prosjekt- eller forskningsoppgave.

Kompetanse: Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studie- og fagmiljø.

Læringsaktiviteter:
Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger og seminarer og befaringer til aktuelle hage- og landskapshistoriske anlegg. Gjennom arbeid med oppgaver, både individuelt og i grupper, skal studentene anvende lærestoffet i konkrete case-studier, og få veiledning og respons på innleverte prosjektoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

Berque, Augustin: Thinking Through Landscape. (Routledge 2013)

John Dixon Hunt: Greater perfections: the practice of garden theory (Thames and Hudson London 2000

Elizabeth Barlow Rogers Landscape Design: A Cultural and Architectural History (Harry N. Abrams 2001)

Susan Herrington: On landscapes (Routledge 2008)

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115 / LAA116 eller tilsvarende kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført 1. og 2. studieår M-LA.
Obligatorisk aktivitet:
3 - 4 individuelle tekstoppgaver
Vurderingsordning:
Det leveres mindre oppgaver underveis i kurset som må være bedømt til bestått. Mot slutten av kurset leveres en større oppgave som blir bedømt av ekstern sensor.
Sensor:
Avsluttende oppgave vil bli evaluert av ekstern sensor.
Merknader:
Studentene må dekke evt. kostnader til befaringer etc. Obs: Emnet er under utvikling og endringer i innhold og oppgaver vil bli gjort, bl.a. i fht. harmonisering med LAA115/116, LAA312 og LAA321
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 40 - 50 timer forelesning/seminar, ca 100 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: