Course code LAA211

LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn, Nina Marie Andersen
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden, Annegreth Dietze-Schirdewahn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet avsluttes i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-LA 2 og 3 trinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger, litteraturstudier og individuelle skisseoppgaver. Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og enkelte teoretiske diskurser. I tillegg informeres det om rehabilitering av historiske hager, Kulturminneloven og internasjonale konvensjoner som f.eks. den Europeiske Landskapskonvensjonen. 
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal ha oversikt over de viktigste hagekunsthistoriske stilepokene og deres kjennetegn, og ha forståelse for den samfunnsmessige konteksten og de teoretiske ståstedene som preger de ulike fasene. Studenten skal vise innsikt i relevante hagekunsthistoriske problemstillinger knyttet til forvaltning og rehabilitering av historiske hager og landskap, samt relevante metoder i slikt arbeid.

Ferdigheter: Studenten skal fremstille fagstoff på en måte som belyser en problemstilling i hagekunst og landskapsarkitekturhistorien. Studenten skal kunne identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer ved å analysere og vurdere et aktuelt sted med tilhørende forslag til tiltak som et kontekstuelt grunnlag.

Kompetanse: Studenten skal ha innsikt i historiens relevans for samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer. Studenten skal kunne drøfte og presentere faglige perspektiver på hagekunst og landskapsarkitektur skriftlig.

Læringsaktiviteter:
Læringsmåter i emnet er litteraturstudier, deltakelse i forelesninger og evt. befaringer til aktuelle hage- og landskapshistoriske anlegg. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Christophe Girot: The course of landscape architecture (Thames & Hudson, 2016)

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

John Dixon Hunt: A World of Gardens (Reaktion Books, London 2012)

Elizabeth Barlow Rogers Landscape Design: A Cultural and Architectural History (Harry N. Abrams 2001)

Evt. tilleggslitteratur.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA115 eller tilsvarende kompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført 1. studieår M-LA.
Obligatorisk aktivitet:
Ca. 10 individuelle skisseoppgaver, én presentasjon.
Vurderingsordning:
 Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Skriftlig eksamen vil bli evaluert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 30 timer forelesning/seminar, ca 95 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer