Course code LAA115

LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Frode Degvold, Kjersti Vallevik Håbjørg
Medvirkende: Jorun Hovind, Christian Valere Andre Montarou, Kristin Marie Berg, Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
75
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA og  B -LI Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er en introduksjon til profesjonsutdanningene landskapsarkitekt og landskapsingeniør. Emnet gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder, særegenheter og bredde. Studenten introduseres for byggesteinene i faget; naturgrunnlaget, anleggsteknikken, dimensjonen, formgivning, historie og fagspråk. Det gjennomføres felles gruppeundervisning i augustblokka. I høstparallellen har LING og LA delt undervisning.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • profesjonenes betydning for menneskers opplevelse og trivsel i det bygde landskapet
 • profesjonenes historiske utvikling
 • fagterminologi
 • ulike typer landskap
 • faktorer som spiller inn på kvalitet i det naturlige og bygde landskapet
 • hvordan et landskap bygges, skjøttes, driftes og vedlikeholdes

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å registrere, systematisere og formidle observasjoner av det naturlige og bygde landskapet
 • å anvende fagkunnskap og fagspråk på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • å begrunne faglige beslutninger
 • å visualisere og kommunisere landskap og anlegg
 • å forme terreng

Studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å kombinere oppgaveløsing og egen refleksjon i sitt arbeid slik at det fører til læring
 • å reflektere kritisk om profesjonens bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder og forutsetter en studentaktiv involvering. Studentene må:

 • føre notater og i noen grad referere fra forelesninger og utferder
 • tilegne seg fagstoff gjennom selvstudier og proaktiv bruk av veiledning
 • delta i drøfting og meningsutveksling om tilegnet fagstoff 
 • reflektere over, sammenfatte og presentere stoff for andre
 • anvende fagstoffet, inkludert egne notater i øvinger og oppgaver
 • øve i å anvende metoder for registrering og analyse, visuell fremstilling og presentasjon.
 • uttrykke kritisk og analytisk tenkning, og helhetsforståelse i prosjektoppgaver
 • foreslå tiltak på forelagte, faglige behov
 • presentere sine arbeider grafisk og muntlig
 • gjennomføre oppgaver individuelt, og i samarbeid med andre
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Canvas benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveleveringer etc.
Pensum:
Forelesninger. Ved emnestart legges det ut pensum og litteraturliste på Canvas. Emneprogresjonen følges opp med diverse artikler/linker på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:

Studentene må:

 • delta i min. 80% av obligatoriske forelesninger og øvinger
 • delta på obligatoriske utferder 
 • gjennomføre og bestå alle obligatoriske innleveringsoppgaver 
Vurderingsordning:
I mappevurderingen inngår innleveringsoppgaver og en prosjektoppgave med en muntlig presentasjon.
Sensor:
Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av vurderingsopplegget og evaluering av deler av oppgavene.
Merknader:
Obligatoriske ekskursjoner dekkes av NMBU, befaringer av prosjektområder dekkes av studenten.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser, gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått