Course code LAA115

LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kjersti Vallevik Håbjørg, Jorun Hovind, Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Christian Valere Andre Montarou, Kristin Marie Berg, Ingrid Merete Ødegård, Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
75
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA B -LI Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er en introduksjon til profesjonsutdanningene landskapsarkitekt og landskapsingeniør. Emnet gir en innføring i profesjonens arbeidsmetoder, særegenheter og bredde. Studenten introduseres for byggesteinene i faget; naturgrunnlaget, anleggsteknikken, formgivning, historie og fagspråk. Det gjennomføres litteraturstudier og skriveøkter.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • Profesjonens historiske utvikling,
 • Profesjonens betydning for menneskers opplevelse og trivsel, og bevegelse i landskapet.
 • Fagord og uttrykk
 • Gjenkjenne ulike typer landskaps-/grøntanlegg
 • Faktorer som spiller inn på opplevelsen av kvalitet i det naturlige og bygde landskapet.
 • Hvordan et grøntanlegg bygges, skjøttes, driftes og vedlikeholdes

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å registrere, systematisere og formidle observasjoner av det naturlige og bygde landskapet
 • å anvende fagkunnskap og fagspråk på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • å begrunne faglige beslutninger
 • visualisere og kommunisere landskap og anlegg
 • forming med terreng

Studentene skal ha generellkompetanse i:

 • hvordan man kombinerer oppgaveløsning og egen refleksjon i en besvarelse slik at det fører til læring
 • Tenke og reflektere kritisk om profesjonens bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling.
Læringsaktiviteter:
Det vil bli holdt forelesninger, gitt oppgaver og praktiske øvinger, foretatt ekskursjoner og registreringer av anlegg.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Canvas benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveleveringer etc.
Pensum:
Forelesninger. Kompendium med oppgavetekster. Ved emnestart legges det ut pensum og litteraturliste på Canvas.Emneprogresjonen følges opp med diverse artikler/linker på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføre 80% av øvelsene. Frammøte på 80 % for ekskursjoner. Alle innleveringsoppgaver må være levert og godkjent. Gjennomganger er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Flere ulike oppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med større prosjektoppgave som også har muntlig presentasjon.
Sensor:
Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av vurderingsopplegget og evaluering av deler av oppgavene. Forøvrig interne sensorer.
Merknader:
Obligatoriske ekskursjoner dekkes av NMBU, befaringer av prosjektområder dekkes av studenten.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser, gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått