Course code LAA115

LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Jenny Blandina Osuldsen, Christian Valere Andre Montarou, Kristin Marie Berg, Ingrid Merete Ødegård, Hennie Ann Isdahl, Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
75
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA B -LI Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger som dekker målene for emnet. Temaer i forelesninger blir understøttet med praktiske øvinger og oppgaver. Ekskursjoner som eksemplifiserer emnets temaer og tydeliggjør fagprofesjonen.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha grunnleggende kunnskap: - om landskapsarkitektoniske, grøntanleggstekniske og forvaltningsmessige problemstillinger,. - om  bredden i sin fagprofesjon, profesjonens historie/utvikling, fagterminologi, anleggstyper, stedskvaliteter, opplevelseskvaliteter og estetiske kvaliteter. -om materialer.

Ferdighet: Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i å: -   innhente og systematisere relevant kunnskap innenfor områdene nevnt ovenfor.  -   anvende kunnskapen på praktiske og teoretiske problemer innenfor landskapsarkitektur, grøntanleggsteknikk og forvaltning. -    begrunne faglige beslutninger. -  i kartbruk og terrengforming.  

Kompetanse: studentene skal ha grunnleggende kompetanse i å: anvende  kunnskaper og ferdigheter i nye situasjoner og øve i nytenkning og innovasjon -  tenke og reflektere kritisk  om profesjonens bidrag  til en bærekraftig samfunnsutvikling.   

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppgavearbeid og praktiske øvinger individuelt og i grupper med begrenset veiledning, presentasjon og gjennomgang av oppgaver i plenum, samt ekskursjonen.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Canvas benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveleveringer etc.
Pensum:
Forelesninger. Kompendium med oppgavetekster. Ved emnestart legges det ut pensum og litteraturliste på Canvas.Emneprogresjonen følges opp med diverse artikler/linker på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføre 80% av øvelsene. Frammøte på 80 % for ekskursjoner. Alle innleveringsoppgaver må være levert og godkjent. Gjennomganger er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Flere ulike oppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med større prosjektoppgave som også har muntlig presentasjon.
Sensor:
Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av vurderingsopplegget og evaluering av deler av oppgavene. Forøvrig interne sensorer.
Merknader:
Obligatoriske ekskursjoner dekkes av NMBU, befaringer av prosjektområder dekkes av studenten.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser, gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått