Course code LAA115

LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Karsten Jørgensen
Medvirkende: Hennie Ann Isdahl, Christian Valere Andre Montarou, Kirsten Grindaker Lunde, Ingrid Merete Ødegård
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA B -LI Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger som dekker målene for emnet. Temaer i forelesninger blir understøttet med praktiske øvinger og oppgaver. Ekskursjoner som eksemplifiserer emnets temaer og tydeliggjør fagprofesjonen.
Læringsutbytte:
Kunnskap: Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske, grøntanleggstekniske og forvaltningsmessige problemstillinger, kjenne bredden i sin fagprofesjon, profesjonens historie/utvikling, fagterminologi, anleggstyper, stedskvaliteter, opplevelseskvaliteter og estetiske kvaliteter. Ferdighet: Studentene skal kunne innhente og systematisere relevant kunnskap innenfor områdene nevnt ovenfor & og anvende denne på praktiske og teoretiske problemer innenfor landskapsarkitektur, grøntanleggsteknikk og forvaltning og til å begrunne faglige beslutninger. De skal få øvelse i kritisk tenkning og refleksjon, få en bevissthet om sin profesjons bidrag i samfunnet og til bærekraftige landskap og forvaltningen av disse, blant annet med tilgjengelighet for alle, universell utforming. De skal få en grunnleggende materialkunnskap samt grunnleggende kart- og terrengforståelse. Kompetanse: Anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye situasjoner og bidra til nytenkning og innovasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppgavearbeid og praktiske øvinger individuelt og i grupper med begrenset veiledning, presentasjon og gjennomgang av oppgaver i plenum, samt ekskursjonen.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Fronter benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveleveringer etc.
Pensum:

Forelesninger. Kompendium med oppgavetekster. Ved emnestart legges det ut litteraturliste på Fronter.. Emneprogresjonen følges opp med diverse artikler/linker på Fronter.

Jørgensen, K., & Vilde Stabel (2010): Ny norsk landskapsarkitektur. Gyldendal Akademisk. Oslo. 272 sider

Magne Bruun (2007): Norske hager gjennom tusen år. Andresen & Butenschøn, Oslo. 384 sider

Tom Turner (2005): Garden History philosophy and design. Taylor & Francis. London. 294 sider

Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføre 80% av øvelsene. Frammøte på 80 % for ekskursjoner. Alle innleveringsoppgaver må være levert og godkjent. Gjennomganger er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Flere ulike oppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med større prosjektoppgave som også har muntlig presentasjon.
Sensor:
Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av kursopplegg og evaluering av deler av oppgavene. Forøvrig interne sensorer.
Merknader:
Obligatoriske ekskursjoner dekkes av NMBU, befaringer av prosjektområder dekkes av studenten.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert tid: ca 150 -170 timer. Egeninnsats: ca 150 timer til oppgaver og litteraturstudier.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser, gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått