Course code LAA115

LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Frode Degvold, Kjersti Vallevik Håbjørg
Medvirkende: Jorun Hovind, Christian Valere Andre Montarou, Kristin Marie Berg, Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
75
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA og  B -LI Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
Emnets innhold:
Emnet er en introduksjon til profesjonsutdanningene landskapsarkitekt og landskapsingeniør. Emnet gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder, særegenheter og bredde. Studenten introduseres for byggesteinene i faget; naturgrunnlaget, anleggsteknikken, dimensjonen, formgivning, historie og fagspråk. Det gjennomføres felles gruppeundervisning i augustblokka. I høstparallellen har LING og LA delt undervisning.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • profesjonenes betydning for menneskers opplevelse og trivsel i det bygde landskapet
 • profesjonenes historiske utvikling
 • fagterminologi
 • ulike typer landskap
 • faktorer som spiller inn på kvalitet i det naturlige og bygde landskapet
 • hvordan et landskap bygges, skjøttes, driftes og vedlikeholdes

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å registrere, systematisere og formidle observasjoner av det naturlige og bygde landskapet
 • å anvende fagkunnskap og fagspråk på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • å begrunne faglige beslutninger
 • å visualisere og kommunisere landskap og anlegg
 • å forme terreng

Studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å kombinere oppgaveløsing og egen refleksjon i sitt arbeid slik at det fører til læring
 • å reflektere kritisk om profesjonens bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder og forutsetter en studentaktiv involvering. Studentene må:

 • føre notater og i noen grad referere fra forelesninger og utferder
 • tilegne seg fagstoff gjennom selvstudier og proaktiv bruk av veiledning
 • delta i drøfting og meningsutveksling om tilegnet fagstoff 
 • reflektere over, sammenfatte og presentere stoff for andre
 • anvende fagstoffet, inkludert egne notater i øvinger og oppgaver
 • øve i å anvende metoder for registrering og analyse, visuell fremstilling og presentasjon.
 • uttrykke kritisk og analytisk tenkning, og helhetsforståelse i prosjektoppgaver
 • foreslå tiltak på forelagte, faglige behov
 • presentere sine arbeider grafisk og muntlig
 • gjennomføre oppgaver individuelt, og i samarbeid med andre
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Canvas benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveleveringer etc.
Pensum:
Forelesninger. Ved emnestart legges det ut pensum og litteraturliste på Canvas. Emneprogresjonen følges opp med diverse artikler/linker på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse
Obligatorisk aktivitet:

Studentene må:

 • delta i min. 80% av obligatoriske forelesninger og øvinger
 • delta på obligatoriske utferder 
 • gjennomføre og bestå alle obligatoriske innleveringsoppgaver 
Vurderingsordning:
I mappevurderingen inngår innleveringsoppgaver og en prosjektoppgave med en muntlig presentasjon.
Sensor:
Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av vurderingsopplegget og evaluering av deler av oppgavene.
Merknader:
Obligatoriske ekskursjoner dekkes av NMBU, befaringer av prosjektområder dekkes av studenten.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser, gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått