Course code KJM410

KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: PhD studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg forskjellige typer massespektrometre, og tolkning av massespektra. Forskjellige typer ioniseringsmetoder som benyttes er også meget sentralt. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette kurset er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi kan imøtekomme noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen teoretisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen praktisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten skal være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser. 

Ferdigheter

Kandidatene skal opparbeide seg ferdigheter innen forskjellige teknikker for filtrering av ioner i forskjellige massefiltre. De viktigste filtrene som gjennomgås er quadrupole, triple quadrupole, sylindrisk og ionefeller, Orbitrap, time-of-flight og sektor-instrumenter. Spektertolkning er meget sentalt i emnet. 

Generell kompetanse

Studentene skal etter å ha gjennomført kurset ha generell kompetanse i teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder. Du skal kunne tolke EI massespektra. Studentene skal kunne kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret. Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart. Det er opprettet en egen FaceBook-side for de som tar kurset hvor alle kan være med på i faglige diskusjoner.
Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
Anbefalte forkunnskaper:
  • Kromatografi tilsvarende KJM310.
  • Organisk spektroskopi tilsvarende KJM311.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende, muntlig eksamen, bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timerForberedelse til forelsesninger: 40 timerSelvstudium: 184 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Undervisningstid:
2 timer forelesnger pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått