KJM211 Organisk kjemi II

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Marius Aursnes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:100 (sum av studenter påmeldt KJM110 og KJM211).

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 20 timer
 • Laboratorieøvelser: 30 timer
 • Laboratorievideoer med svar: 5 timer
 • Oppgaveløsning med lærer tilstede: 10 timer
 • Forberedelse lab/journalskriving: 30 timer
 • Selvstudium: 155 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kunnskap om kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15.

 • Forelesninger.
 • Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier).
 • Quiz-spørsmål legges ut på Canvas til de enkelte laboratoriedagene. Disse må besvares før laboratoriedagen (obligatorisk).
 • Laboratoriearbeid (obligatorisk).
 • Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.

Merk at emnet først starter i oktober.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • Kjenne til betydningen av molekylers romlige struktur
 • Kunne skrive mekanismer for grunnleggende reaksjoner.
 • Kunne forutsi organiske forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet etc.
 • Ha kjennskap til de vanligste spektroskopiske metoder for identifisering av molekyler.
  • Dette inkluderer massespektrometri (MS), UV, IR, 1H NMR og 13C NMR
  • Tolke spektre
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og fremstillingsmetoder for syntetiske polymerer (plast)
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og oppbygging av biomolekyler som polysakkarider, proteiner, RNA og DNA
 • Sette alt dette i sammenheng med biokjemi og biologiske prosesser
 • Kjenne det mest grunnleggende laboratorieutstyret og kunne følge enkle synteseprosedyrer

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer.
 • Se forskjell på reduksjoner og oksidasjoner av organiske molekyler.
 • Rapportere enkle laboratorieforsøk inkludert synteser
 • Tolke spektrale data (MS, UV, IR, 1H NMR, 13C NMR)
 • Benytte kunnskapen inn mot forståelse av biokjemiske og biologiske prosesser.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på typiske problemstillinger i kjemi og biokjemi inkludert medisinske fag
 • Formidle og popularisere grunnleggende organisk kjemiske begreper og reaksjoner både skriftlig og muntlig
 • Innen grunnleggende spektroskopisk anvendelse i organisk kjemi
 • Ha et solid grunnlag for videre studier i organisk kjemi.
  • Forelesninger.
  • Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede.
  • Oppgavegjennomgang av lærer.
  • Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk).
  • Selvstudium.
 • Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

  Canvas.

 • Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
 • KJM110 eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor, teller 100%.

  Karakter: A-E

 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
  • Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  • Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være fullført.
  • Tilhørende test (quiz) i Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
  • NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
 • KJM211 er ment som et tilbud til dem som har tatt grunnleggende organisk kjemi tilsvarende 10 sp (f. eks. KJM110), og som ønsker mer organisk kjemi.

  Det er adgangsbegrensning til kurset. Studenter som har KJM211 obligatorisk, er garantert plass. Andre studenter blir tatt opp etter karakter fra tidligere organisk-kjemisk kurs (eks. KJM110 eller tilsvarende).

  Merk at emnet først starter i oktober.

 • NB! Undervisningen i KJM211 starter i oktober. Før dette kan det være nyttig å følge forelesninger og oppgavegjennomgang i KJM110.

  I undervisningsperioden er det

  • 4 timer forelesning per uke (totalt ca. 20 timer).
  • 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer).
  • 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker.
  • 2 timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) i siste halvdel.
  • Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke.

  Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semesteret for lettere å tilpasse den til KJM110.

  NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.

 • B-KJEMI, M-KB.
 • Full overlapp med tidligere emne KJM210.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag