Course code KJM211

KJM211 Organisk kjemi påbygning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Simen Gjelseth Antonsen, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100 (sum av studenter påmeldt KJM210 og KJM211).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK retning biokjemi, B-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesning av lærer. Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier). Quiz spørsmål legges ut på Canvas til de enkelte laboratoriedagene. Disse må besvares før laboratoriedagen (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.

Merk at emnet først starter sent i oktober.

Læringsutbytte:

Selv om noe kunnskap om basal organisk kjemi er en fordel, vil kurset starte med det helt grunnleggende.

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • Kjenne til betydningen av molekylers romlige struktur
 • Kunne skrive mekanismer for grunnleggende reaksjoner.
 • Kunne forutsi organiske forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet etc.
 • Ha kjennskap til de vanligste spektroskopiske metoder for identifisering av molekyler.
  • Dette inkluderer massespektrometri (MS), UV, IR, 1H NMR og 13C NMR
  • Tolke spektre
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og fremstillingsmetoder for syntetiske polymerer (plast)
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og oppbygging av biomolekyler som polysakkarider, proteiner, RNA og DNA
 • Sette alt dette i sammenheng med biokjemi og biologiske prosesser
 • Kjenne det mest grunnleggende laboratorieutstyret og kunne følge enkle synteseprosedyrer 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer.
 • Se forskjell på reduksjoner og oksidasjoner av organiske molekyler.
 • Rapportere enkle laboratorieforsøk inkludert synteser
 • Tolke spektrale data (MS, UV, IR, 1H NMR, 13C NMR)
 • Benytte kunnskapen inn mot forståelse av biokjemiske og biologiske prosesser. 

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på typiske problemstillinger i kjemi og biokjemi inkludert medisinske fag
 • Formidle og popularisere grunnleggende organisk kjemiske begreper og reaksjoner både skriftlig og muntlig
 • Innen grunnleggende spektroskopisk anvendelse i organisk kjemi
 • Ha et solid grunnlag for videre studier i organisk kjemi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede. Oppgavegjennomgang av lærer. Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk). Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM110 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
 • Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
 • Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være fullført.
 • Tilhørende test i Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
 • NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor, teller 90 %. Labkurset vil telle 10% i sluttkarakteren. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:

KJM211 er ment som et tilbud til dem som har tatt grunnleggende organisk kjemi tilsvarende 10 sp (f. eks. KJM110), og som ønsker mer organisk kjemi. I praksis betyr dette at KJM210 = KJM110+KJM211.

Det er adgangsbegrensning til kurset. Studenter som har KJM211 obligatorisk, er garantert plass. Andre studenter blir tatt opp etter karakter fra tidligere organisk-kjemisk kurs (eks. KJM110 eller tilsvarende).

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timerLaboratorieøvelser: 30 timerLaboratoriegjennomgang: 5 timerOppgaveløsning med lærer tilstede: 10 timerForberedelse lab/journalskriving: 30 timerSelvstudium: 205 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM211 gir 0 studiepoeng hvis tatt sammen med KJM210.
Undervisningstid:

NB! Undervisningen i KJM211 starter i månedskiftet oktober/november. Før dette kan det være nyttig å følge forelesninger og oppgavegjennomgang i KJM110.

I undervisningsperioden er det 4 timer forelesning per uke (totalt ca. 20 timer). 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer), 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker. 2 timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) i siste halvdel. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke. Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semsteret for lettere å tilpasse den til KJM110.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått